Невідповідність площі земельної ділянки відомостям ДЗК

Опубліковано: Expertus: Головбух, березень 2022 року

Запитання: Фермерське господарство орендує паї. Договори оренди пройшли держреєстрацію. Наприклад, зареєстровано договір оренди земельної ділянки по державному акту. У ньому було зазначено 7,5 га землі. Зараз, коли взяли довідку про НГО, з’ясувалося, що в держреєстрі за цим кадастровим номером 7,61 га. Яку кількість га брати в звіт по єдиному податку четвертої групи? Як правильно вчинити у такій ситуації? Через що виникають такі помилки?

 Відповідь: Випадки, коли вказана у Державному акті на право власності на земельну ділянку площа земельної ділянки не відповідає площі цієї земельної ділянки у Державному земельному кадастрі (ДЗК), є досить розповсюдженими.

Така невідповідність може виникати з різних причин: внаслідок використання різних систем координат раніше і на сьогоднішній час; усунення накладок земельних ділянок; виключення із площі земельної ділянки територій, які не можуть передаватися у приватну власність – доріг, водойм, прибережних захисних смуг…

Державні акти на право власності на земельну ділянку видавалися до 01.01.2013. І саме з цієї дати запрацював Державний земельний кадастр.

Звичайно ж, основним документом, який має використовувати платник єдиного податку 4-ої групи при заповненні податкової звітності – це правовстановлюючі документи на земельні ділянки (у нашому випадку – договір оренди та Державний акт).

Проте в силу вищеназваних причин часто дані Державних актів (особливо старого зразка) не відповідали фактичним даним земельної ділянки: стосовно поворотних точок, конфігурації, площі…

У цьому випадку в ДЗК вносились відомості, що відповідали фізичним параметрам земельної ділянки. Відповідно, у Держакті залишалась неактуальна інформація.

Водночас, не виключено, що площа земельної ділянки помилково зазначена саме у ДЗК, а у Державному акті вона правильна.

Тож поведінка платника ЄП 4-ої групи залежатиме від того, у якому джерелі закралась помилка. Пояснимо детальніше.

І. Дані ДЗК є правильними.

Як вбачається зі ст. 18 Закону України «Про землеустрій» від 07.07.2011 № 3613-VI (далі – Закон № 3613), серед документів ДЗК, які створюються під час його ведення, є Поземельна книга. Вона містить такі відомості про земельні ділянки: кадастровий номер; місце розташування; опис меж; площа; міри ліній по периметру; координати поворотних точок меж; дані про прив`язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі; дані про якісний стан земель та про бонітування ґрунтів; відомості про інші об`єкти Державного земельного кадастру, до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка; цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель); склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назв; відомості про обмеження у використанні земельних ділянок; відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки; нормативна грошова оцінка; інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку.

Поземельна книга відкривається одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки (ч. 2 ст. 25) та ведеться в паперовій та електронній (цифровій) формі (ч. 3 ст. 25). До Поземельної книги в паперовій формі долучаються всі документи, які стали підставою для внесення відомостей до неї (ч. 5 ст. 25). Форма Поземельної книги та порядок її ведення визначаються Порядком ведення Державного земельного кадастру (ч. 6 ст. 25). Такий Порядок затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (далі – Порядок № 1051).

Частиною 1 ст. 26 Закону № 3613 визначено, що при відкритті Поземельної книги відомості до неї вносяться на підставі документації, яка подана для державної реєстрації земельної ділянки (крім відомостей про власників та користувачів земельної ділянки).

При цьому відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону № 3613 відомості про об’єкти Державного земельного кадастру (до яких відносяться і земельні ділянки в силу ст. 10 вказаного Закону) під час внесення їх до Державного земельного кадастру мають відповідати існуючим характеристикам об’єктів у натурі (на місцевості), визначеним з точністю відповідно до норм та правил, технічних регламентів.

Згідно із п. 4 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3613 у разі, якщо земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні зареєстровані до набрання чинності цим Законом у Державному реєстрі земель, відомості про такі земельні ділянки, обмеження (обтяження) підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру в автоматизованому порядку, без подання заяв про це їх власниками, користувачами та без стягнення плати за таке перенесення.

Відомості про інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до Державного фонду документації із землеустрою до 1 січня 2013 року, підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальними органами відповідно до їх повноважень.

У разі якщо після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру виявлені помилки у визначенні площ та/або меж земельних ділянок (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки; невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам; невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв’язку із зміною методів підрахунку (округлення); присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів), такі помилки за згодою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності можуть бути виправлені на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або за матеріалами інвентаризації земель. Зміна меж земельної ділянки при виправленні вказаних помилок допускається за письмовим погодженням з особами, яким належить право власності (а щодо земель державної та комунальної власності – право користування) на суміжні земельні ділянки. Відсутність згоди власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на виправлення вказаних помилок не є підставою для відмови у перенесенні відомостей про відповідну земельну ділянку до Державного земельного кадастру, надання відомостей про земельну ділянку з Державного земельного кадастру. Про виявлені помилки центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, письмово безоплатно повідомляє власників (користувачів) земельних ділянок.

Тож у розглядуваній ситуації закріплена у правовстановлюючих документах площа земельної ділянки, орендованої платником єдиного податку 4-ої групи, могла змінитись внаслідок приведення даних, що містились у діючому до 01 січня 2013 року державному реєстрі земель, дійсним межам такої земельної ділянки.

А підставою для такої зміни могла бути або технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), або технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.

З’ясувати це не складно: на Публічній кадастровій карті (https://map.land.gov.ua/) привведенні кадастрового номеру ділянки у лівому нижньому кутку буде відображатись дата внесення останніх відомостей (змін до них) до ДЗК про земельну ділянку. А у рядку «Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки» Витягу з ДЗК про земельну ділянку вказуватиметься та документація із землеустрою, на підставі якої востаннє змінювались дані про земельну ділянку (у т.ч. і площа).

Витяг з ДЗК про земельну ділянку також можна замовити та отримати онлайн через Публічну кадастрову карту. У 2022 році ця послуга коштує 126,32 грн і для її отримання достатньо лише наявності кваліфікованого електронного підпису.

Відтак, якщо із відомостей ДЗК слідує, що після видачі Державного акту дані про земельну ділянку змінювались на підставі одного із вищевказаних видів документації із землеустрою, платнику ЄП 4-ої групи при заповненні звітності із цього податку варто керуватись саме актуальними відомостями з ДЗК.

ІІ. Правильна площа у Держакті.

У разі, коли із відомостей ДЗК не вбачається, що дані про земельну ділянку змінювались на підставі документації із землеустрою після видачі Держакту, то цілком можлива і ситуація, коли відображена у Державному акті площа земельної ділянки є вірною, а у відомостях ДЗК відображена помилкова площа.

Так, відповідно до п. 138 Порядку № 1051 помилками у Державному земельному кадастрі є:

1) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом Держгеокадастру;

2) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу Держгеокадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);

3) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель щодо визначення характеристик об’єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі (в тому числі виявлена під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 року до Державного фонду документації із землеустрою);

4) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;

5) технічна помилка, допущена у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;

6) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;

7) помилка у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилка, що виникає під час перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 року та відомості про які були перенесені до Державного земельного кадастру, та помилка у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.

У цьому випадку платник ЄП 4-ої групи задля уникнення негативних для себе наслідків (у т.ч. і донарахування йому податкових зобов’язань з ЄП) може ініціювати виправлення відповідної помилки у ДЗК залежно від її виду у порядку, визначеному ст. 37 Закону № 3613, а також пунктами 139-161 Порядку № 1051. А до того часу при заповненні податкової звітності використовувати дані щодо площі земельної ділянки, вміщені у договорі оренди землі та Державному акті на право власності на земельну ділянку.


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *