Ліквідація фермерського господарства: процедура та особливості

Опубліковано: АгроПро № 4/2021

Діяльність фермерських господарств (далі – ФГ) регулюється Законом України від 19.06.2003 р. № 973-IV «Про фермерське господарство» (далі – Закон № 973) та нормами інших законодавчих актів (в частині, що не врегульована цим законом).

Закон № 973 спеціальної процедури ліквідації ФГ не містить, тому слід керуватися  процедурою, передбаченою ст. ст. 104, 105, 110-112 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). Розглянемо  її основні етапи.

Етап 1. Прийняття рішення засновником (спадкоємцем) або зборами членів ФГ про припинення діяльності ФГ шляхом ліквідації.

На цьому етапі доцільно розробити план проведення ліквідації, який викласти у рішенні про ліквідацію ФГ. Зокрема, необхідно передбачити порядок та умови діяльності ліквідаційної комісії  або ліквідатора (склад такої комісії, дату складання ліквідаційного балансу, встановити порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до ФГ тощо.

Функції ліквідаційної комісії може бути покладено на члена ФГ або збори членів ФГ (у тому числі з числа спадкоємців) (ч. 3 ст. 105 ЦКУ). З дня призначення ліквідаційної комісії/ліквідатора до неї/нього переходять повноваження голови ФГ.

Звертаємо увагу, що  строк заявлення кредиторами своїх вимог до ФГ, що ліквідується, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ФГ (ч. 5 ст. 105 ЦКУ). Тому потрібно визначитись із тривалістю цього періоду та закріпити його в рішенні про припинення ФГ.

Якщо у ФГ є наймані працівники – необхідно кожного з них під підпис повідомити про звільнення у зв’язку з ліквідацією господарства. Адже ст. 492 Кодексу законів про працю України вимагає зробити це не пізніше ніж за два місяці до запланованого звільнення.

Етап 2. Повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про початок процедури ліквідації ФГ.

Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення господарства, необхідно надати державному реєстраторові (ч. 1 ст. 105 ЦКУ,  ч. 10 ст. 17  Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», далі – Закон № 755):

  • рішення засновника ФГ або зборів членів ФГ про його припинення шляхом ліквідації (примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію);
  • документ (примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію), яким затверджено персональний склад ліквідаційної комісії або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків членів ліквідаційної комісії/ліквідатора, строки пред’явлення кредиторами своїх вимог, якщо зазначені відомості відсутні у поданому рішенні.

Прийнявши вказані документи, держреєстратор протягом 24-х годин вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) інформацію про те, що ФГ знаходиться в стані припинення.

Етап 3. Офіційне повідомлення про початок процедури ліквідації ФГ.

Держреєстратор після реєстрації в ЄДР рішення щодо припинення ФГ безоплатно оприлюднює його  на порталі електронних сервісів (https://kap.minjust.gov.ua/) (ст. 12 Закону № 755).

Ця інформація у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами ДПСУ передається податковим органам (п. 11.1 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588,далі – Порядок № 1588).

Тож господарству додатково повідомляти контролюючі органи про початок ліквідації ФГ не потрібно.

Етап 4. Проведення інвентаризації, визначення дебіторів, кредиторів та повідомлення їх про початок процедури ліквідації.

При ліквідації ФГ-юридичної особи проведення суцільної інвентаризації є обов’язковим (п. 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879). При необхідності на цьому етапі також проводиться незалежна оцінка  майна.

Ліквідаційна комісія/ліквідатор зобов’язані провести роботу, пов’язану із стягненням дебіторської заборгованості ФГ. У разі необхідності вони заявляють вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників ФГ (ст. 111 ЦКУ).

Крім того, на цьому етапі кредиторам направляються відповідні повідомлення з пропозицією направити свої вимоги (ч. 4 ст.105 та ч. 1 ст.111 ЦКУ).

Якщо у ФГ наявне майно, яке перебуває у третіх осіб, то ліквідаційна комісія виявляє таке майно та вживає заходів щодо його повернення.

Етап 5. Продаж усіх активів ФГ, задоволення вимог кредиторів, проведення розрахунків з членами ФГ у відповідності до умов статуту оформлення ліквідаційного балансу ФГ

Ліквідаційна комісія/ліквідатор після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, до якого додаються:

  • відомості про склад майна ФГ, що ліквідується,
  • перелік пред’явлених кредиторами вимог,
  • результат їх розгляду.

Із моменту затвердження членами ФГ проміжного ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія починає здійснювати розрахунок з кредиторами.

Погашення кредиторської заборгованості здійснюється у черговості передбаченої ст. 112 ЦКУ. Після відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, вимог кредиторів, забезпечених заставою та вимог найманих працівників погашаються борги по сплаті податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ). А вже потім заборгованість інших кредиторів.

Якщо після розрахунків з кредиторами ще залишаються будь-які активи, необхідно провести розрахунки з членами ФГ. Розмір частки, яку член ФГ вправі отримати у разі ліквідації ФГ, а також порядок її отримання, мають бути визначені статутом ФГ. Це прямо передбачено ч. 6 ст. 20 Закону № 973 (докладніше читайте в «АгроPRO», 2021, № 3, с. **, ред.). Якщо статутом ФГ не врегульовано питання розподілу часток членів ФГ, то майно, що залишилось, розподіляється за погодженням між членами та оформляється протоколом зборів.

Якщо засновник/член ФГ вносив до складеного капіталу ФГ право користування майном (наприклад, землею, будівлями, сільгосптехнікою тощо), відповідне майно повертається йому (спадкоємцям).

Після завершення розрахунків ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження членами ФГ та подання до Центру обслуговування платників податків ДПС за місцем реєстрації такого платника (ч. 11 ст. 111 ЦКУ).

Етап 6. Звільнення працівників ФГ (у разі їх наявності).

На підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) можуть бути розірвані безстрокові трудові договори та строкові трудові договори до закінчення строку їх дії. Більше того, на зазначеній підставі може бути звільнено працівників у період їх тимчасової непрацездатності.

У трудовій книжці у графі «Відомості… про припинення роботи із зазначенням причин» може бути зроблено такий запис: «Звільнений у зв’язку з ліквідацією ФГ. Підстава: п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП». Такий запис має здійснюватися на підставі наказу, яким можна звільнити відразу всіх працівників ФГ, що ліквідується.

Як зазначено вище ФГ може це зробити за умови завчасного (персонально не пізніше ніж за два місяці)  повідомлення працівників про таке звільнення (ст. 492 КЗпП). З наказом їх необхідно ознайомити під розпис.

У ст. 116 КЗпП передбачено, що ліквідовуване ФГ має провести остаточні розрахунки з працівниками у день звільнення кожного з них. ФГ повинне здійснити всі належні працівнику виплати (нараховані суми, у тому числі й суму вихідної допомоги) і видати трудову книжку. Слід враховувати, що ч. 1 ст. 44 КЗпП передбачає, що при припиненні трудового договору з цієї підстави, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку. Конкретний розмір вихідної допомоги має бути зазначений в трудовому договорі або колективному договорі (за наявності). Якщо такий розмір не закріплений – працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі одного середньомісячного заробітку. Чи передбачена якась компенсація?

Етап 7. Закриття банківських рахунків, анулювання свідоцтв, дозволів та виключення з реєстрів.

До завершення строку пред’явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває банківські рахунки господарства, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи (ч. 3 ст. 111 ЦКУ).

Процедура такого закриття прописана в п. п. 142, 145, 147 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

 Етап 8. Перевірка контролюючими органами.

Ліквідація юридичної особи є однією з підстав для проведення позапланової перевірки (пп. 78.1.7 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). При цьому орган ДПС має організувати та провести таку перевірку протягом строку встановленого для  заяви кредиторами своїх вимог (п. 11.6. Порядку № 1588).

Одночасно з проведенням інвентаризації майна ФГ, ліквідаційна комісія/ліквідатор з метою перевірки правильності нарахування та сплати податків, зборів, ЕСВ, подає до органу податкової служби, ПФУ та фондів соцстрахування документи, необхідні для такої перевірки. Зокрема, надаються первинні документи, регістри бухгалтерського і податкового обліку (ч. 7 ст. 111 ЦКУ).

Водночас в своїх роз’ясненнях податківці неодноразово наголошували, що керівником органу ДПС може бути прийнято рішення про зняття ФГ з обліку без проведення документальної перевірки у разі коли ФГ:

  • не звітує або звітує про відсутність операцій,
  • не має відкритих розрахункових рахунків (не відкривались або закриті більше ніж 1095 днів або виписка банку підтверджує відсутність руху коштів),
  • не має податкового боргу,
  • не має працівників (всіх звільнено),
  • анульоване свідоцтво платника ПДВ, виключено з реєстрів та ін.

Орган ПФУ, отримавши відомості від держреєстратора, також проводить документальну перевірку щодо правильності нарахування та сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування. На основі акта перевірки ФГ здійснює остаточні розрахунки.

За наявності заборгованості у ФГ, орган ПФУ заявляє вимоги як  кредитор у строки, передбачені у повідомленні про припинення ФГ, шляхом направлення голові ліквідаційної комісії, уповноваженій ним особі або ліквідатору довідки про борг за всіма видами платежів, а також документів, що підтверджують суми боргу (звіти платника, картки особових рахунків платника, рішення про застосування фінансових санкцій, акт перевірки тощо).

У разі відсутності заборгованості, орган ПФУ складає відповідну довідку та передає її держреєстратору (п. 5.1 розділу 5 Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах ПФУ платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-6, ч. 7 ст. 13 Закону № 755).

Після успішного для ФГ проведення перевірок контролюючі органи направляють держреєстратору інформацію про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (ст. 13 Закону України № 755), що дає можливість ФГ рухатися далі у процедурі ліквідації.

Етап 9.  Передача документів до архівних установ, знищення печаток та штампів.

Відповідно до п. 44.3 ПКУ У разі ліквідації платника податків первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансова звітність, інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів,  за період діяльності не менш як 1095 днів що передували даті ліквідації передаються до архіву (докладніше про передачу документів в архів читайте в «АгроPRO», 2020, № 15, ред.). Для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 ПКУ цей термін становить 2555 днів.

Архівна установа, яка прийняла на зберігання документи, що підлягають постійному або тривалому зберіганню, видає ФГ довідку про прийняття документів. Без такої довідки реєстрація ліквідації ФГ неможлива.

Етап 10. Внесення відомостей про припинення ФГ до ЄДР.

Після вдалого завершення всіх вищевказаних процедур, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, держреєстратору, з метою реєстрації припинення ФГ, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію припинення ФГ в результаті його ліквідації;

2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню (ч. 13 ст. 17 Закону № 755).

Процедура ліквідації ФГ закінчується внесенням держреєстратором відомостей про ліквідацію ФГ до ЄДР. З цієї дати ФГ вважається припиненим.

За бажанням заявника з метою підтвердження факту припинення ФГ, з ЄДР надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки держреєстратора (ст. 25 Закону № 755).

Відомості з ЄДР про державну реєстрацію припинення ФГ є підставою для зняття його з обліку в органах державної статистики, ДПС, ПФУ та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

Доля землі у разі ліквідації ФГ

Відомо, що згідно з існуючою наразі позицією Великої Палати Верховного суду, з моменту державної реєстрації ФГ земельна ділянка, що передавалась його засновнику в оренду чи постійне користування, переходить на цьому ж праві до ФГ як юридичної особи. Це відбувається в силу закону, тому будь-яких дій (укладання додаткових угод, прийняття рішень) ні засновнику ФГ, ні ФГ як юридичній особі, ні органу розпорядження землею за думкою суду вчиняти не обов’язково.

Якщо земля орендувалася, то  в разі припинення ФГ застосуванню підлягає ст. 31 Закону України від 06.10.1998 р. № 161-XIV «Про оренду землі». Відповідно до якої договір оренди землі припиняється в разі ліквідації юридичної особи-орендаря.

Що стосується права постійного користування, то слід застосовувати пп. «в» ч. 1 ст. 141 Земельного кодексу України, яка до підстав припинення права користування земельною ділянкою відносить припинення діяльності релігійних організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій.

Таким чином, право постійного користування чи оренди земельної ділянки, переданої засновнику ФГ для створення останнього, припиняється з ліквідацією такого ФГ.

Висновок: В цілому ліквідація ФГ відбувається за процедурою, загальною для всіх юридичних осіб. Виняток становить хіба що питання проведення розрахунків із членами ФГ, яке має бути детально врегульовано статутом ФГ.

 


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


One thought on “Ліквідація фермерського господарства: процедура та особливості

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *