Голова фермерського господарства: претенденти, повноваження, обрання

Опубліковано: Баланс-Агро № 53-54 від 23.11.2020

Суть питання: незважаючи на те що законодавство про діяльність фермерських господарств (далі – ФГ) існує вже декілька десятиріч, питання про окремі аспекти функціонування цих гравців аграрного ринку все ще залишаються. Це стосується і голови ФГ. У статті розглянемо, хто може ним бути, як його обрати та переобрати, які повноваження він має тощо.

Хто може бути головою ФГ?

Відповідь на це запитання надає ст. 4 Закону від 19.06.03 р. № 973-IV «Про фермерське господарство» (далі – Закон № 973): головою ФГ є його засновник або інша визначена в статуті особа.

А от головою сімейного ФГ може бути лише член відповідної сім’ї (ч. 5 ст. 1 Закону № 973).

Статус сімейного має ФГ, зареєстроване як юрособа, за умови, що в його підприємницькій діяльності використовується праця членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу (далі – СК).

___________

Довідка: згідно зі ст. 3 СК сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

_________

Отже, визначальними ознаками сім’ї у розумінні ст. 3 СК є пов’язаність спільним побутом, взаємність прав та обов’язків, спільне проживання (із певними винятками). Відповідно, головою сімейного ФГ можуть бути лише члени однієї сім’ї у розумінні ст. 3 СК.

Водночас ст. 3 Закону № 973 передбачено, що членами ФГ можуть бути подружжя, їхні батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спільного ведення ФГ, визнають і дотримуються положень установчого документа ФГ. Членами ФГ не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

Для цілей Закону № 973 до членів сім’ї та родичів голови ФГ відносяться: дружина (чоловік), батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як голови ФГ, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках першого ступеня споріднення з усіма вищезазначеними членами сім’ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти).

__________

Як бачимо, перелік членів ФГ, наведений у ст. 3 Закону № 973, є значно ширшим, ніж перелік членів сім’ї у розумінні ст. 3 СК. Це дає підстави зробити висновок, що не всі ФГ є сімейними.

________

Отже, стосовно несімейних ФГ діє правило ст. 4 Закону № 973: головою таких ФГ є його засновник або інша визначена в статуті особа. Це означає, що у статуті несімейного ФГ можна прописати, що головою ФГ може бути його засновник, член ФГ або навіть третя особа, яка не є засновником та не відноситься до членів ФГ.

Який порядок обрання та переобрання голови ФГ?

Як і багато інших питань щодо діяльності ФГ, цей нюанс Закон № 973 також не регулює. В його ч. 4 ст. 1 лише міститься вказівка, що відомості про органи управління та порядок прийняття ними рішень мають міститися в установчому документі ФГ (для ФГ-юросіб це статут).

________

Тож рішення про обрання голови ФГ, припинення повноважень діючого голови ФГ та обрання (призначення) нового голови має прийматися органом, в порядку та на умовах, які визначені в статуті ФГ.

_________

Якщо таких положень у статуті ФГ немає (наприклад, ФГ створювалось однією особою, який і був головою ФГ, а згодом до ФГ були прийняті інші члени), то варто спочатку змінити статут ФГ, внісши до нього положення щодо процедури переобрання голови ФГ, а вже після цього реалізувати цей механізм.

__________

Порада: за аналогією із ТОВ, рекомендуємо питання обрання/зміни голови ФГ віднести до компетенції зборів членів ФГ.

________

Водночас слід враховувати, що зміна керівника юрособи призводить до необхідності внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Необхідно пам’ятати, що чинне законодавство не установлює строків подання документів для держреєстрації змінених відомостей про ФГ, які містяться у ЄДР (у т. ч. і в разі зміни керівника).

Які документи подаються держреєстратору для зміни голови ФГ?

Держреєстрація таких змін проводиться відповідно до ч. 4 ст. 17 Закону від 15.05.03 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755). Для цього держреєстратору необхідно подати:

заповнену реєстраційну картку за формою 2, затвердженою наказом Мін’юсту від 18.11.16 р. № 3268/5;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління ФГ (рекомендовано – зборів членів ФГ) про зміну керівника ФГ. Таке рішення викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (членами) ФГ, уповноваженими ними особами або головою та секретарем зборів (у разі прийняття зборами). Справжність підписів на рішенні нотаріально засвідчується з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів. Ця вимога не є обов’язковою для виконання, якщо рішення створене на порталі електронних сервісів та підписане з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП);

документ про сплату адміністративного збору. Збір становить 0,3 прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, з округленням до найближчих 10 грн;

структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

нотаріальну засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юрособи, – для фізособи-нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізособи-резидента.

___________

До відома: наразі немає законодавчо затверджених форми та змісту структури власності юрособи. Тож Мін’юст у листі від 23.04.20 р. № 3887/8.4.4/32-20 зазначив, що до дня набрання чинності нормативно-правового акта, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юрособи, подання держреєстратору документів для встановлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників для проведення реєстраційних дій не вимагається.

_________

Держреєстратор має розглянути подані документи протягом 24 годин і, якщо вони не міститимуть недоліків щодо повноти, форми та змісту, внести відомості про нового голову ФГ до ЄДР.

Оскільки голова ФГ є відповідальною особою за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, протягом 10 днів з моменту звільнення голови ФГ необхідно повідомити про це податковий орган (п. 66.4 Податкового кодексу) за формою № 1-ОПП, затвердженою наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588 (далі – Наказ № 1588), із позначкою «Зміни». Це передбачено п. 9.3 Порядку, затвердженого Наказом № 1588 (далі – Порядок № 1588).

Крім того, слід замінити в податковому органі довідку за формою № 34-ОПП, затвердженою Наказом № 1588. Для цього треба принести стару довідку і подати заяву з проханням замінити її у зв’язку зі зміною керівника підприємства (п. 9.4 Порядку № 1588).

Якщо у діяльності ФГ використовується КЕП, то його треба оформити на нового голову відповідно до Законів від 22.05.03 р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05.10.17 р. № 2155-VIII  «Про електронні довірчі послуги».

Також на нового голову ФГ необхідно оформити договір про визнання електронних документів, як того вимагає Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, затверджений наказом Мінфіну від 06.06.17 р. № 557.

Які повноваження має голова ФГ?

Як передбачено ст. 4 Закону № 973, голова ФГ:

представляє ФГ перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об’єднаннями відповідно до закону;

укладає від імені господарства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії згідно із законодавством України;

може письмово доручати виконання своїх обов’язків одному з членів господарства або особі, яка працює за контрактом;

Оскільки вказана вище стаття не передбачає положення на кшталт: «та інші повноваження, передбачені законом чи статутом ФГ», існує думка, що наведені правомочності голови ФГ є виключними. На наш погляд, така думка недостатньо обґрунтована, адже ч. 4 ст. 1 Закону № 973 дозволяє включати до статуту ФГ відомості про органи управління ФГ та порядок прийняття ними рішень.

Окрім того, згідно із ч. 1 ст. 88 Цивільного кодексу, який є основним актом цивільного законодавства, у статуті юрособи вказуються органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень.

____________

Таким чином, статут ФГ може містити й інші повноваження голови ФГ, окрім перелічених у ст. 4 Закону № 973 (зокрема, наймання і звільнення працівників, відкриття і закриття рахунків, скликання зборів членів ФГ, розпорядження майном без обмежень або з певними обмеженнями тощо). Тож компетенцію голови ФГ складають повноваження, передбачені як Законом № 973, так і статутом ФГ.

________

Як оформлювати трудові відносини з головою ФГ?

Трудові відносини у ФГ базуються на основі праці його членів (ч. 1 та 2 ст. 27 Закону № 973). У разі виробничої потреби ФГ має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом). Трудові відносини членів ФГ регулюються статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), – законодавством України про працю.

З аналізу наведених норм вбачається, що із засновниками та членами ФГ трудовий договір (контракт) не укладається, а їхні трудові відносини регулюються статутом ФГ. Тож вказані норми надають підстави дійти висновку, що трудовий статус засновників та членів ФГ не є тотожним трудовому статусу найманих працівників, тобто тих, які залучені до роботи у ФГ за трудовим договором (контрактом).

Тож якщо головою ФГ є:

засновник або член ФГ, то включати цю посаду до штатного розпису не потрібно, оскільки законодавство про працю у такому разі не застосовується;

третя особа за трудовим договором (контрактом) (у несімейних ФГ), тоді включення посади до штатного розкладу є обов’язковим.

При цьому найменування посади у штатному розписі має відповідати статуту господарства. Зокрема, багато ФГ мають організаційно-правову форму “селянське (фермерське) господарство” (СФГ). Тож якщо найменування господарства, наприклад, СФГ «Праця», то й посада повинна мати назву «голова СФГ». При складанні штатного розпису на найманих працівників ФГ, слід керуватися Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.10 р. № 327, та присвоювати коди професій відповідно до цього класифікатора. Посада голови ФГ відноситься до категорії керівників, тому їй відповідає код класифікатора 1210.1.

Водночас згідно з абзацом другим ст. 3 КЗпП особливості праці членів ФГ визначаються законодавством та  статутами господарств. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, осіб з інвалідністю надаються їм у порядку, передбаченому законодавством про працю.

До того ж ч. 4 ст. 27 Закону № 973 установлено, що видача трудових книжок членам ФГ та їх ведення здійснюються відповідно до трудового законодавства України. Згідно із п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58, трудові книжки ведуться у тому числі на осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, СФГ, за умови, що вони підлягають державному соціальному страхуванню.

_________

Зверніть увагу: час роботи у ФГ членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату страхових внесків (ч. 3 ст. 34 Закону № 973).

______

Згідно із п. 51 ч. 1 ст. 4 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками ЄСВ є члени ФГ, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. ДФС у листі від 26.06.18 р. № 19425/7/99-99-13-02-01-17 зазначила, що на підставі цього пункту підлягає страхуванню і голова ФГ. При цьому він береться на облік контролюючим органом за місцем проживання (податковою адресою) у день отримання від нього заяви про взяття на облік платника ЄСВ за формою № 12-ЄСВ (додаток 2 до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 24.11.14 р. № 1162).

З наведених положень можна зробити висновок, що законодавство про працю в частині гарантій щодо зайнятості, охорони праці, державного соцстрахування, праці жінок, молоді, осіб з інвалідністю поширюється і на голову ФГ, який є засновником або членом ФГ. При цьому час його роботи у ФГ зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на соцстрахування.

Висновки

Зважаючи на неповноту законодавчого регулювання, питання обрання, зміни, компетенції голови ФГ повинні детально визначатися статутом ФГ. Тож радимо відповідально підходити до його розроблення, у тому числі і в частині питань щодо голови ФГ.


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *