Продаж частки у статутному капіталі фермерського господарства

Опубліковано: AgroUA № 3 за березень 2019 року, стор. 8-9.

У статті щодо продажу фермерського господарства як цілісного майнового комплексу (див. АгроUA № 2) наголошувалось, що такий варіант на практиці викликає багато запитань та труднощів: від визначення особи-продавця до нюансів державної реєстрації статуту ФГ. Там же було анонсовано висвітлення у нашому виданні альтернативного шляху продажу ФГ – відчуження частки у його статутному капіталі. Які особливості такого варіанту та які етапи сторони мають подолати – про це читайте нижче.

Складений ≠ статутний

Закон про ФГ не оперує терміном «статутний капітал» фермерського господарства. Разом із тим, у ст. 19 вказаного Закону вживається поняття «складений капітал». Цей термін застосовується як синонім поняття «майно фермерського господарства». Відтак, до складеного капіталу можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством в результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються членами фермерського господарства до його складеного капіталу.

Поняття «статутний капітал» у податкових, бухгалтерських, господарських та інших відносинах уживається набагато частіше, ніж «складений капітал». Тим не менше, визначення статутного капіталу міститься лише у Законі України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III (це сплачена грошовими внесками учасників банку вартість акцій, паїв банку в розмірі, визначеному статутом) та затверджених Укоопспілкою 28.07.2006 Методичних рекомендаціях з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств (це зафіксована в установчих документах загальна величина внесків засновників і учасників у майно суб’єкта господарювання (підприємства, організації, установи), необхідна для його заснування та забезпечення його функціонування. Статутний капітал є джерелом власних коштів підприємства, призначених для формування вагомої частки необоротних і оборотних активів).

З наведених визначень вбачається, що статутний капітал суб’єкта господарювання складається із вкладів його засновників (учасників), а розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів.

Як слідує із буквального тлумачення ст.19 Закону про ФГ, джерела формування складеного капіталу фермерського господарства набагато різноманітніші: окрім майна (майнових прав), які передаються членами ФГ, до складеного капіталу входять також продукція, вироблена самим господарством у результаті господарської діяльності, одержані ФГ доходи, а також інше майно, набуте ФГ на підставах, що не заборонені законом.

І хоча слово «складений» у ст. ст. 113, 115, 116 ЦКУ вживається в дужках поряд із словом «статутний», складений капітал саме фермерського господарства не є тотожним його статутному капіталу – перше поняття є ширшим.

При цьому в законодавчих актах відсутня заборона формування статутного капіталу у фермерському господарстві. Тому із закріпленого у ст. 19 Конституції України принципу стосовно того, що юридичним особам приватного права дозволено все, що прямо не заборонено законом, слідує висновок про можливість прийняття компетентним органом управління ФГ рішення про формування його статутного капіталу.

Підтвердженням цього є і ч.4 ст.1 Закону про ФГ, в якій міститься перелік положень, що може містити статут ФГ. Такий перелік не є вичерпним. Тобто, до статуту ФГ можна включити будь-які положення. Головне, щоб вони не суперечили законодавству України.

Тим більше, що практика знає такі випадки – в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровані фермерські господарства зі статутним капіталом.

Суди теж визнають право ФГ на створення статутного капіталу. Так, Пленум Вищого господарського суду України зазначає, що корпоративні відносини виникають, зокрема, й у фермерських господарствах (п.1.1 постанови від 25.02.2016 № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин»).

Дослідивши положення статуту фермерського господарства, Дніпропетровський апеляційний господарський суд у постанові від 17.08.2017 у справі № 912/1182/17[1] дійшов до висновку, що фермерське господарство, де створений статутний капітал, має ознаки корпоративного підприємства. Розмір статутного капіталу, порядок його формування та зміни (збільшення/зменшення) визначено положеннями статуту, прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу віднесено до компетенції засновників (членів) фермерського господарства. Також, лише установчим документом визначається розмір частки у статутному капіталі, який належить кожному члену (учаснику). Внесення таких змін до розміру статутного капіталу та інший розподіл часток між членами внесків до статутного капіталу має наслідком внесення відповідних змін до статуту.

Та й у спадкових спорах суди визнають право власності спадкоємця на частку у статутному капіталі[2], визнаючи таким чином вказану частку об’єктом цивільних правовідносин.

Формування статутного капіталу ФГ

Більшість фермерських господарств створювались без статутного капіталу, оскільки обов’язковість його формування законодавством України не передбачена. Однак вищевикладеним обґрунтована можливість формування статутного капіталу у вже створеному фермерському господарстві. Для цього необхідно здійснити наступні заходи.

І. Прийняти уповноваженим органом фермерського господарства (визначається на підставі статуту) рішення про:

  • формування статутного капіталу ФГ;
  • розподіл часток у статутному капіталі господарства між його членами.
  • внесення змін до статуту господарства у зв’язку із формуванням статутного капіталу.

ІІ. Здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту ФГ (зі статутним капіталом).

Для цього у відповідності до ч.4 ст.17 Закону про держреєстрацію державному реєстратору подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, до якої додаються примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) вищевказаного рішення уповноваженого органу ФГ, Статут фермерського господарства у новій редакції та документ про сплату адміністративного збору (в 2019 році розмір такого збору в розглядуваному випадку становить 580 гривень).

Звертаємо увагу, що у відповідності до п.6 ч.1 ст.15 Закону про держреєстрацію справжність підписів членів фермерського господарства на рішенні про внесення змін до статуту ФГ та власне статуті ФГ засвідчується нотаріально.

Державний реєстратор має розглянути подані документи протягом 24-х годин з моменту їх надходження, крім вихідних та святкових днів.

ІІІ. Оформити внесення членами ФГ своїх вкладів до статутного капіталу.

Стосовно товариств з обмеженою відповідальністю діє правило, згідно із яким частка учасника такого товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено (ч.3 ст.21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII).

З огляду на створення у фермерському господарстві статутного капіталу, вказана норма за аналогією може бути застосована і до частки у статутному капіталі члена фермерського господарства.

Тож аби не піддавати ризику визнання недійним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ФГ з огляду на невнесення членом такого господарства свого вкладу до статутного капіталу, радимо документально оформити таке внесення.

Так, якщо член ФГ бажає здійснити свій внесок до статутного капіталу майновими правами або іншим майном, має бути складений відповідний акт приймання-передачі майна як внеску до статутного капіталу. Такий акт з боку фермерського господарства підписується його Головою або іншою уповноваженою особою. Сплата грошових коштів підтверджуватиметься відповідним фінансовим документом (квитанцією, платіжним дорученням тощо).

Відчуження 100% частки у статутному капіталі ФГ

У відповідності до ст.3 Закону про ФГ його членами можуть бути лише фізичні особи, які є родичами між собою. Вказана норма не передбачає винятків із цього правила (як, наприклад, ст.22 вказаного Закону, відповідно до якої ЦМК фермерського господарства може придбати юридична особа України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва).

Внаслідок придбання частки в статутному капіталі фермерського господарства особа стає членом такого господарства. Тому цілком очевидним є висновок, що набувачем такої частки може бути одна фізична особа або декілька фізичних осіб, які пов’язані родинними зв’язками, вказаними у ст.3 Закону про ФГ.

Це означає, що придбання юридичною особою частки у статутному капіталі фермерського господарства або її придбання декількома фізичними особам – не родичами між собою суперечитиме вказаній нормі Закону про ФГ.

Алгоритм оформлення частки в статутному капіталі ФГ за новим власником буде виглядати так.

  1. Укладення договору про відчуження частки.

У законодавстві України відсутнє положення, яке зобов’язує сторони в обов’язковому порядку нотаріально посвідчувати такий договір. Однак він може бути посвідчений нотаріусом за згодою сторін або за вимогою однієї із них. За відсутності такої згоди/вимоги зазначений договір варто укладати у простій письмовій формі та закріпити у ньому умови щодо предмету, ціни договору, прав та обов’язків сторін (в тому числі порядку та строків оплати вартості частки), моменту переходу права власності на частку (рекомендовано – з моменту підписання вказаного договору), відповідальності за його невиконання.

При цьому слід пам’ятати, що для державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу членів ФГ, потрібно буде подати примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію договору про відчуження частки у статутному капіталі ФГ (п.10 ч.4 ст.17 Закону про держреєстрацію).

Тож у вказаному договорі варто передбачити, що він укладається в трьох примірниках – по одному для кожної із сторін та один для подання державному реєстратору. Якщо ж укласти договір лише в двох примірниках, то набувачу частки треба буде віддавати для проведення держреєстрації свій примірник або ж виготовляти нотаріальну копію договору. А оскільки нотаріуси посвідчують копію підписаних фізичними особами документів лише у випадку, якщо підписи на оригіналі документу нотаріально посвідчені, то для виготовлення нотаріальної копії договору відчуження частки у статутному капіталі фермерського господарства доведеться нотаріально посвідчувати сам договір відчуження.

  1. Оформлення рішення про внесення змін до статуту фермерського господарства у зв’язку зі зміною складу членів ФГ та викладення статуту ФГ у новій редакції.

Нагадаємо, що у відповідності до п.6 та п.9 ч.1 ст.15 Закону про держреєстрацію справжність підписів членів фермерського господарства на рішенні про внесення змін до статуту та самому статуті ФГ засвідчується нотаріально.

  1. Здійснення державної реєстрації нової редакції статуту фермерського господарства (із новим складом членів ФГ).

Перелік документів, який подаватиметься державному реєстраторові, буде таким же, як наведений в попередньому розділі цієї статті при аналізі формування статутного капіталу. Єдиним додатковим документом буде примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія договору про відчуження частки у статутному капіталі ФГ.

Юридична доля землі у разі відчуження частки у статутному капіталі ФГ

Саме фермерське господарство як юридична особа внаслідок зміни складу його членів жодних трансформацій не зазнає. Це, в тому числі означає, що після продажу частки в статутному капіталі ФГ іншій особі/особам фермерське господарство як користувалось, так і користуватиметься земельними ділянками які належали йому як юридичній особі. Таким чином, зміна складу членів господарства жодним чином не впливає на право власності, постійного користування, оренду чи інший правовий титул землі ФГ.

Водночас, відповідно до п.«б» ч.1 ст.12 Закону про ФГ землі фермерського господарства також можуть складатися із земельних ділянок, що належать громадянам – членам фермерського господарства на праві приватної власності. При цьому згідно із ч.2 вказаної статті права володіння та користування земельними ділянками, які знаходяться у власності членів фермерського господарства, здійснює фермерське господарство. Так само фермерське господарство володіло і користувалось земельними ділянками, наданими його засновникам (членам) у постійне користування або оренду. При цьому зазвичай жодних договорів між засновниками (членами) та ФГ щодо користування землею не укладалось.

При цьому ні Законом про ФГ, ані іншими нормативно-правовими актами не передбачено правових підстав для права володіння та користування земельними ділянками у разі, коли особа втрачає статус члена фермерського господарства (якщо, звичайно, між ФГ та його членами не укладено відповідного договору). А це означає, що у разі зміни складу членів ФГ фермерське господарство втрачає право володіння та користування земельними ділянками, які належать його попереднім членам, якщо між ФГ та його членами не укладено договору на право користування земельною ділянкою.

Отже, якщо фермерське господарство бажає і надалі використовувати землю, яка належала його колишнім членам, ФГ слід укласти із колишніми членами відповідні договори.

Зокрема, якщо земельна ділянка перебуває у колишнього члена ФГ на праві постійного користування, між ним та ФГ варто укласти договір про спільну діяльність без створення юридичної особи на основі об’єднання вкладів учасників (просте товариство) відповідно до статті 1130 ЦКУ. В такому договорі на виконання вимог статті 1131 ЦКУ слід передбачити умови щодо координації спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та ін. Предметом вказаного договору буде спільний обробіток землі, вирощування сільськогосподарських культур, надання послуг у сфері сільського господарства тощо.

Внеском колишнього члена ФГ у спільну діяльність за таким договором буде не земельна ділянка і не право постійного користування нею, а право її доступу до ділянки з метою її обробітку. Для цього в договорі окремо слід передбачити, що земельна ділянка належить особі на праві постійного користування та у спільну діяльність не передається. Внеском фермерського господарства залежно від мети спільної діяльності можуть виступати послуги, роботи, грошові кошти, насіння, добрива, засоби захисту рослин та інші матеріальні цінності, необхідні для забезпечення циклу робіт на такій земельній ділянці.

У випадку, коли земля орендується колишнім членом ФГ, її можна передати фермерському господарству в суборенду.

Найбільше варіантів оформлення договірних відносин тоді, коли земельна ділянка належить колишньому члену ФГ на праві власності. У цій ситуації між ФГ та його колишнім членом можна укласти договір оренди, емфітевзису, договір про спільну діяльність та ін.

У якості загального висновку зауважимо, що продаж ФГ шляхом відчуження частки у статутному капіталі ФГ має багато переваг у порівнянні із продажем ЦМК ФГ. Так, у цьому разі не доведеться реєструвати єдиний майновий комплекс як об’єкт нерухомості, вирішувати питання із контрагентами господарства, перереєстровувати майно… Окрім того, процес переходу частки у статутному капіталі ФГ значно швидший, аніж процедура продажу ЦМК. І це навіть тоді, коли доведеться попередньо формувати статутний капітал. Разом із тим, цей варіант поки що «не поставлений на потік», а тому наразі найважче у його реалізації – знайти толкового державного реєстратора (нотаріуса), який погодиться провести зміни у складі членів ФГ за вищенаведеним алгоритмом.

[1] http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68449838

[2] http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72746042, http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68660291

Нормативна база:

ЦКУ

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.

Закон про ФГ

Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 № 973-IV.

Закон про держреєстрацію

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV.


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *