Злиття фермерського господарства та ТОВ: як оформити

 

Опубліковано: журнал «Головбух», № 19 (1074) від 18.05.2018

У сільському господарстві часто об’єднують виробничі потужності, земельні фонди та інші активи. Одним із варіантів такого об’єднання є реорганізація агрофірм. З’ясуємо, як це реалізувати

 СИТУАЦІЯ. Фермерське господарство орендує землі державної та комунальної власності. Чи може воно об’єднатися із ТОВ шляхом злиття? Чи потрібно щось змінювати в договорах оренди землі?

 РОЗВ’ЯЗАННЯ.Припиніть діяльність цих окремих підприємств і створіть підприємство-правонаступника. До нього за передавальним актом перейдуть усі активи і заборгованість. Договори оренди землі на змінюйте. А у статуті правонаступника обов’язково закріпіть положення щодо правонаступництва.

Одним зі шляхів реорганізації є злиття, під яким розуміють виникнення (створення) нової юридичної особи — правонаступника з передачею їй згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав і обов’язків двох або більше підприємств/товариств одночасно з їх припиненням. Законодавство України містить застереження щодо можливості реорганізувати певні товариства: вони мають право об’єднуватися лише із собі подібними. Проаналізуємо, чи діють такі обмеження у нашій ситуації.

Право на злиття

Діяльність фермерського господарства (ФГ) регулює Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 № 973-IV (далі — Закон № 973). Припинити діяльність ФГ (в т. ч. унаслідок реорганізації) можна за нормами статей 35 і 36 Закону № 973. Ці статті не забороняють зливати ФГ із юридичною особою іншої організаційно-правової форми.

Цивільний кодекс України (ЦК) та Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII теж не забороняють зливати товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) із юридичними особами інших організаційно-правових форм, у т. ч. ФГ. Так само чинне законодавство не містить норм, які забороняли б злиття двох юридичних осіб із різними системами оподаткування.

Юридичним особам приватного права дозволено все, що прямо не забороняє закон (ст. 19 Конституції України). На підставі цього доходимо висновку, що ФГ і ТОВ можна реорганізувати шляхом злиття.

Однак із 17.06.2018 почне діяти Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі — Закон № 2275-VIII), що не такий лояльний у цьому питанні. Так, стаття 49 цього Закону передбачає, що злиттям є створення нового господарського товариства — правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав і обов’язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

Вріз 1

Термін

До 17.06.2018

законодавство не забороняє зливати ФГ і ТОВ

Буквальне тлумачення наведеної норми дає підстави вважати, що ТОВ мають право реорганізовуватися шляхом злиття лише з іншими товариствами. Нагадаємо, що стаття 84 ЦК визначає як товариства лише п’ять видів господарських товариств: повне, командитне, з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне.

Як бачимо, ФГ не входить до переліку товариств. Тому з огляду на приписи статті 49 Закону № 2275 із 17.06.2018 можливість злиття ФГ і ТОВ буде щонайменше спірною. Як складеться правозастосовна практика (в т. ч. судова) — покаже час.

 Документальне оформлення

Реорганізація ФГ  і ТОВ шляхом злиття — тривала процедура (ст. 104-107 ЦК):

І. Прийняття рішення засновником (всіма членами) ФГ про його реорганізацію шляхом злиття із ТОВ. Таке ж рішення мають прийняти і загальні збори учасників ТОВ.

В порядок денний засідань вказаних органів обов’язково включаються питання про призначення комісії з припинення (реорганізації шляхом злиття) ФГ та ТОВ, а також про встановлення порядку та строку (від двох до шести місяців) заявлення кредиторами їхніх вимог до вказаних осіб.

ІІ. Подання протягом трьох робочих днів з дати прийняття вказаних рішень документів державному реєстратору щодо припинення ФГ та ТОВ.

ІІІ. Складення комісією з припинення (реорганізації шляхом злиття) передавального акту після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог.

Форма такого акта не затверджена, тому його можна складати у довільній формі. Однак текст акту обов’язково повинен містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оскаржуються сторонами. Для основи можна використовувати баланс компанії (звіт про фінансовий стан).

  1. Прийняття рішення засновником (всіма членами) ФГ про затвердження передавального акту. Таке ж рішення мають прийняти і загальні збори учасників ТОВ.
  2. Прийняття вищим органом управління новостворюваної юридичної особи рішення про створення правонаступника ФГ та ТОВ, затвердження його статуту, встановлення розміру статутного капіталу, розподілу часток між його учасниками, визначення умов подання документів щодо його державної реєстрації тощо.

VІ. Подання протягом трьох днів з дати прийняття вказаного рішення документів державному реєстратору щодо створення правонаступника ФГ та ТОВ.

VІІ. Державна реєстрація припинення ФГ та ТОВ внаслідок їхньої реорганізації шляхом злиття та державна реєстрація створення їхнього правонаступника.

Бухгалтерський облік

На підставі передавального акта відобразіть в обліку правонаступника всіх дебіторів, кредиторів, а також всі активи, які переходять до нього.

Вріз 2

Правонаступник відображає

в обліку всі активи і заборгованість, що переходять до нього за передавальним актом

Обліковуйте такі активи і зобов’язання за загальними правилами на підставі ПСБО або МСФЗ, а також плану рахунків. Синтетичний і аналітичний облік ведіть на підставі обраної облікової політики новоствореної особи.

Податковий облік

податок на прибуток/єдиний податок

Норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75%за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на ФГ і ТОВ окремо (пп. 291.4.3 Податкового кодексу України; ПК). Відтак, новостворена юридична особа — правонаступник ФГ і ТОВ може бути платником єдиного податку IV групи в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік як ФГ, так і ТОВ, дорівнює або перевищує 75% у кожного з них (пп. 291.4.4 ПК).

Новостворений сільгоспвиробник — єдиноподатник IV групи вперше сплачуватиме єдиний податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося його утворення (пп. 295.9.3 ПК). Надалі така особа сплачує єдиний податок у порядку, визначеному підпунктом 295.9.2 ПК.

До того ж новостворена юрособа протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем її утворення, подає до органів контролю за своїм місцезнаходженням та за місцем розміщення земельних ділянок декларацію з єдиного податку за період від дати утворення до кінця поточного року, щоб набути статусу платника податку, а також усіх прав і обов’язків щодо погашення податкових зобов’язань або боргів, які передали йому як правонаступнику (пп. 298.8.2 ПК).

Платники єдиного податку, що припиняються шляхом злиття, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення органам контролю за своїм місцезнаходженням та місцем розміщення земельних ділянок уточнену податкову декларацію з єдиного податку (пп. 295.9.4 ПК).

Якщо у ФГ або ТОВ у попередньому до злиття податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менше ніж 75%, їх правонаступник у рік утворення перебуватиме на загальній системі оподаткування. На спрощену систему оподаткування такий правонаступник зможе перейти лише у наступних періодах відповідно до підпункту 298.8.1 ПК.

В такому разі у перший календарний рік діяльності правонаступника при визначенні об’єкта оподаткування слід керуватися загальними правилами бухгалтерського обліку із специфікою застосування податкових різниць, які передбачені розділом III ПКУ.

При цьому оскільки до правонаступника переходять лише активи та зобов’язання, то відповідно доходи і витрати будуть формуватися у нього вже на підставі своєї окремої діяльності. Слід звернути увагу, що ПКУ не передбачено різниць, що надають право новоствореним особам в результаті злиття враховувати податкові збитки платників, які припиняють свою діяльність. Тобто, фінансовий результат до оподаткування платника податку – правонаступника не зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку, який припиняється в процесі реорганізації на дату затвердження передавального акта.

ПДВ

Операція зі злиття ФГ і ТОВ не є об’єктом оподаткування ПДВ (пп. 196.1.7 ПК).

Суму від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується шляхом злиття, переносьте до складу податкового кредиту правонаступника у наступному періоді після підписання передавального акта відповідно до законодавства (п. 198.7 ПК). Переносьте лише ту суму від’ємного значення платника, що реорганізується, яку підтвердила документальна перевірка органу контролю.

Такий механізм передбачає Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 28.01.2016 № 21 (далі — Порядок № 21). Щоб відобразити зазначену суму, платник податку, що реорганізується,з останньою декларацією подає заяву про її перенесення до складу податкового кредиту правонаступника (таблиця 2 додатка 2 до Податкової декларації з податку на додану вартість*; далі — Декларація). Якщо орган контролю підтвердить таку суму, правонаступник подає у складі своєї Декларації заяву про перенесення суми від’ємного значення реорганізованого платника податку до складу свого податкового кредиту звітного періоду (таблиця 3 додатка 2 до Декларації).

Вріз 3

Правонаступник може перенести

до свого податкового кредиту від’ємне значення ПДВ підприємств, що реорганізувалися

Правонаступник може збільшити і суму реєстраційного ліміту. Для цього платник, що реорганізується,з останньою Декларацією має подати відповідну заяву (таблиця 5 додатка 4 до Декларації). А коли відповідну суму підтвердить ДФС, вже правонаступник має подати разом із Декларацією заяву (таблиця 6 додатка 4вартість до Декларації), аби зарахувати до ліміту дану величину.

Договори оренди землі

Реорганізація юридичної особи — орендаря не є підставою змінювати умови або припиняти договір, якщо іншого не передбачає договір оренди землі (ч. 4 ст. 32 Закону України «Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-XIV).

Отже, якщо укладені ФГ договори оренди земельних ділянок державної та комунальної власності не містять протилежних застережень, такі договори є чинними та незмінними для новоствореного правонаступника ФГ. А тому не потрібно вносити зміни до зазначених договорів. Також не обов’язково укладати додаткові угоди до них у частині зміни найменування орендаря. Підтвердити факт, що новостворена агрофірма є правонаступником ФГ, можна шляхом надання зацікавленій особі або органу контролю доступу до статуту правонаступника, де обов’язково має бути закріплене положення щодо правонаступництва.

РЕЗЮМЕ

До правонаступника переходять активи та зобов’язання ФГ і ТОВ. Правонаступник може бути платником єдиного податку IV групи в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній звітний рік як у ФГ, так і в ТОВ, дорівнює або перевищує 75%.

*Затверджена наказом Мінфіну від 28.01. 2016 № 21.


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *