Продаж фермерського господарства: альтернатива відчуженню цілісного майнового комплексу

Надруковано: Журнал «АгроPRO» № 9 за 2018 рік, с. 26-30

В журналі «АгроPRO», 2018, № 4, с. 22 йшлося про продаж фермерського господарства (далі – ФГ) як цілісного майнового комплексу (далі – ЦМК). Зокрема, наголошувалось, що альтернативою продажу ФГ як ЦМК є:

 • продаж корпоративних прав фермерського господарства;
 • продаж кожної складової ЦМК окремо.

Розглянемо зазначені два альтернативні шляхи детальніше. І перш ніж перейти до оформлення продажу корпоративних прав звернемося трохи до теорії.

Статутний vs складений капітал ФГ

Оскільки мова йде про корпоративні права, то нагадаємо, що згідно зі ст. 167 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) такими правами є права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Однак Закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV «Про фермерське господарство» (далі – Закон № 973) не оперує терміном «статутний капітал» ФГ, а у ст. 19 вказаного Закону вживається поняття «складений капітал».

Відповідно до цієї статті члени ФГ можуть передати до складеного капіталу свого господарства будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукцію, вироблену господарством в результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в т.ч. на інтелектуальну власність), грошові кошти.

Поняття «статутний капітал» в господарських, податкових, бухгалтерських та інших відносинах вживається набагато частіше, ніж «складений капітал», хоча його  визначення чинне законодавство України наразі не містить. Зауважу, що  в ст. ст. 113, 115, 116 ЦКУ слово «складений» вживається в дужках поряд із словом «статутний». Основні характеристики цього правового явища (статутного капіталу) закріплені в  ст. 144 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) та ст. 87 ГКУ, так:

 • статутний капітал складається із вкладів його учасників;
 • розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів;
 • статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

Таким чином, статутний капітал складається виключно із сумарної вартості вкладів учасників юридичної особи.

Виходячи із визначення корпоративних прав, наведеного вище, можна дійти висновку, що якщо статут ФГ передбачає наявність складеного (а не статутного) капіталу, та передбачає його розподіл на частки між засновниками такого ФГ, то продаж корпоративних прав такого ФГ може здійснюватись без внесення змін до статуту. Оскільки частка корпоративних прав засновників виділена.

Проте в більшості випадків статути ФГ містять лише визначення, з  чого формується складений капітал ФГ і не передбачають його розподілу на частки. Тому в разі потреби продажу корпоративних прав таких господарств необхідно внести зміни до статуту та розподілити частки. Вважаю, що в таких ситуаціях доцільно визначати статутний (а не складений) капітал ФГ.

Компетентний орган ФГ може прийняти рішення про формування статутного капіталу господарства, виходячи з наступного:

 • ст. 19 Конституції України закріплено принцип, що юридичним особам приватного права дозволено все, що прямо не заборонено законом;
 • в законодавчих актах відсутня заборона ФГ формувати статутний капітал;
 • ч. 4 ст. 1 Закону № 973 містить невичерпний перелік положень статуту ФГ. Тобто, до нього можна включити будь-які положення, які не суперечать законодавству України.

Алгоритм  формування статутного капіталу

Алгоритм формування статутного капіталу у вже створеному фермерському господарстві. наступний.

 1. Прийняття уповноваженим органом фермерського господарства (визначається на підставі статуту) рішення про:
 • формування статутного капіталу ФГ;
 • розподіл часток у статутному капіталі господарства між його членами.
 • внесення змін до статуту господарства у зв’язку із формуванням статутного капіталу (див. зразок).
ЗРАЗОК

 

ПРОТОКОЛ

 

Порядок денний:

1. Про формування статутного капіталу Фермерського господарства «НИВА».

2. Про розподіл часток у статутному капіталі Фермерського господарства «НИВА» між його членами.

3. Про внесення змін до Статуту господарства у зв’язку із формуванням його статутного капіталу шляхом затвердження нової редакції Статуту Фермерського господарства «НИВА».

4. Про здійснення всіх необхідних заходів для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Вирішили:

1. Сформувати статутний капітал Фермерського господарства «НИВА». Визначити та затвердити розмір статутного капіталу Фермерського господарства «НИВА» у сумі 1 000,00 грн (одна тисяча гривень 00 коп.).

2. Розподілити частки у статутному капіталі Фермерського господарства «НИВА» між його членами у наступному співвідношенні:

 

№ п/п П.І.Б. Сума Частка (%)
1. Майборода Василь Петрович 500,00 грн(п’ятсот гривень 00 коп.) 50
2. Майборода Іван Васильович 500,00 грн(п’ятсот гривень 00 коп.) 50
Всього: 1000,00 грн(одна тисяча гривень 00 коп.) 100

 

3. У зв’язку із формуванням статутного капіталу внести зміни до Статуту господарства шляхом затвердження нової редакції Статуту Фермерського господарства «НИВА» (додається).

4. Уповноважити Голову Фермерського господарства «НИВА» Майбороду Василя Петровича провести державну реєстрацію змін до Статуту господарства, зареєструвати Статут Фермерського господарства «НИВА» в новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в порядку, встановленому діючим законодавством України, з правом передоручення цих повноважень третім особам. Повірені особи мають повноваження діяти як разом, так і окремо один від одного.

 

2. Проведення державної реєстрації нової редакції статуту фермерського господарства (зі статутним капіталом).

Для цього державному реєстратору подаються такі документи (ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003р. № 755-IV, далі – Закон № 755):

 • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) вищевказаного рішення уповноваженого органу ФГ. Звертаю увагу, що у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону № 755 справжність підписів членів ФГ на рішенні про внесення змін до статуту господарства засвідчується нотаріально.
 • статут ФГ у новій редакції. Так само як і на рішенні, справжність підписів членів ФГ на статуті господарства засвідчується нотаріально.
 • документ про сплату адміністративного збору (в 2018 році розмір такого збору в розглядуваному випадку становить 530 гривень).

Строк розгляду документів державним реєстратором – 24 години з моменту надходження документів для проведення державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

 1. Внесення членами ФГ своїх вкладів до статутного капіталу.

Стосовно господарських товариств діє правило, згідно із яким частка учасника такого товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено (ч. 3 ст. 147 ЦКУ). З огляду на створення у ФГ статутного капіталу, вказана норма за аналогією може бути застосована і до частки у статутному капіталі члена ФГ.

Тож аби не піддавати ризику визнання недійним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ФГ з огляду на невнесення членом такого господарства свого вкладу до статутного капіталу, радимо документально оформити таке внесення.

Так, сплата грошових коштів підтверджуватиметься відповідним фінансовим документом (квитанцією, платіжним дорученням тощо). Якщо ж член ФГ бажає здійснити свій внесок до статутного капіталу майновими правами або іншим майном, має бути складений відповідний акт приймання-передачі майна як внеску до статутного капіталу. Такий акт з боку ФГ підписується його Головою або іншою уповноваженою особою.

Відчуження 100% частки в статутному (складеному) капіталі ФГ

Стаття 3 Закону № 973 до членів ФГ відносить лише фізичних осіб, які є родичами між собою. При цьому вказана стаття не передбачає винятків із цього правила (як, наприклад, ст. 22 вказаного Закону, відповідно до якої ЦМК ФГ може придбати юридична особа України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва).

У разі  придбання частки в статутному капіталі ФГ особа стає членом такого господарства.

Отже, цілком очевидним є висновок, що якщо декілька осіб мають намір придбати 100% частки в статутному (складеному) капіталі ФГ – то вони (покупці) мають бути пов’язані родинними зв’язками, вказаними у ст. 3 Закону № 973. Наприклад, родина Марчуків (чоловік та дружина) можуть продати своє ФГ родині Карпюків (брат та сестра). При цьому родини Марчуків та Карпюків можуть бути не пов’язаними між собою родинними зв’язками.

Придбання частки у статутному капіталі ФГ юридичною особою або фізичними особами не родичами суперечить вказаній нормі Закону № 973. Тому такий правочин може бути визнаний не дійсним.

Оформлення новим власником частки в статутному капіталі

Для оформлення 100% частки в статутному капіталі ФГ за новим власником необхідно здійснити наступні дії.

 1. Укласти договір про відчуження ФГ.

Законодавство України не висуває особливих вимог до договору купівлі-продажу, дарування чи іншим чином відчуження частки у статутному капіталі юридичної особи. Зокрема, законодавець не передбачив обов’язкового нотаріального посвідчення такого договору. Відтак, зазначений договір варто укладати у простій письмовій формі та закріпити у ньому умови щодо предмету, ціни договору, прав та обов’язків сторін (в т. ч. порядку та строків оплати вартості частки), моменту переходу права власності на частку (рекомендовано – з моменту підписання вказаного договору), відповідальності за його невиконання.

Оскільки для державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу членів ФГ, потрібно буде подати примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію договору про відчуження частки у статутному капіталі ФГ (п. 10 ч. 4 ст.17 Закону № 755), рекомендуємо передбачити в договорі, що він укладається в трьох примірниках – по одному для кожної із сторін та один для подання державному реєстратору.

Якщо ж укласти договір лише в двох примірниках, то набувачу частки треба буде віддавати для проведення держреєстрації свій примірник або ж виготовляти нотаріальну копію договору. А оскільки нотаріуси посвідчують копію підписаних фізичними особами документів лише у випадку, якщо підписи на оригіналі документу нотаріально посвідчені, то для виготовлення нотаріальної копії договору відчуження частки у статутному капіталі ФГ доведеться нотаріально посвідчувати сам договір відчуження.

 1. Оформити рішення про внесення змін до статуту ФГ у зв’язку зі зміною складу членів ФГ та викласти статут у новій редакції.

Нагадаємо, що у відповідності до п. 6 та п. 9 ч. 1 ст. 15 Закону № 755 справжність підписів членів ФГ на рішенні про внесення змін до статуту та самому статуті господарства засвідчується нотаріально.

 1. Здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту ФГ (із новим складом членів господарства).

Перелік документів, який подаватиметься державному реєстраторові, буде таким же, як наведений в попередньому розділі цієї статті при аналізі формування статутного капіталу. Єдиним додатковим документом буде примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія договору про відчуження частки у статутному капіталі ФГ.

Продаж частки в статутному капіталі ФГ: що із землею?

 Зміна складу членів господарства жодним чином не впливає на право власності, постійного користування, оренду чи інший правовий титул земельних ділянок, які належали ФГ як юридичній особі. Тобто, ФГ як користувалось, так і користуватиметься такими земельними ділянками після заміни членів ФГ (продажу часток у статутному капіталі ФГ іншій особі/особам).

Водночас, відповідно до п. «б» ч. 1 ст. 12 Закону України № 973 землі ФГ також можуть складатися із земельних ділянок, що належать громадянам – членам такого господарства на праві приватної власності.

Як правило на такі землі договори оренди не укладалися. А це означає,що у разі зміни складу членів ФГ воно втрачає право володіння та користування земельними ділянками, які належать його колишнім членам. Тому якщо господарство бажає і надалі використовувати цю землю, слід укласти відповідні договори. Так, якщо земельна ділянка належить колишньому члену ФГ на праві власності, можна укласти договір оренди, емфітевзису, договір про спільну діяльність та ін. У випадку, коли земля орендується колишнім членом ФГ, її можна передати господарству в суборенду (якщо це дозволяють умови договору оренди). А якщо договором оренди встановлена заборона на передачу в суборенду земельної ділянки орендар може ініціювати внесення змін до цієї частини договору. І в разі досягнення згоди з орендодавцем – земельна ділянка може бути передана в суборенду. Якщо згоди не досягнуто – суборенда неможлива.

У разі перебування земельної ділянки у колишнього члена ФГ на праві постійного користування, між ним та ФГ варто укласти договір про спільну діяльність без створення юридичної особи на основі об’єднання вкладів учасників (просте товариство) відповідно до ст. 1130 ЦКУ.

Предметом вказаного договору буде спільний обробіток землі, вирощування сільськогосподарських культур, надання послуг у сфері сільського господарства тощо. В такому договорі на виконання вимог ст. 1131 ЦКУ слід передбачити умови щодо координації спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та ін. Внеском колишнього члена ФГ у спільну діяльність за таким договором буде не земельна ділянка, а право її обробітку. Для цього в договорі окремо слід передбачити, що земельна ділянка належить особі на праві постійного користування та у спільну діяльність не передається. Внеском ФГ залежно від мети спільної діяльності можуть виступати послуги, роботи, грошові кошти, насіння, добрива, засоби захисту рослин та інші матеріальні цінності, необхідні для забезпечення циклу робіт на такій земельній ділянці.

 Продаж окремо складових ЦМК

Але ж як правило ФГ купують з метою збільшити земельний банк, а  на продаж землі діє мораторій, тож мабуть продаж окремих складових – це не можна розглядати в статті продаж ФГ ? – можна, адже не всі землі ФГ є підмораторними.

Ще однією альтернативою продажу ФГ як ЦМК є відчуження кожної складової ЦМК окремо. В такому разі також усуваються такі обтяжливі для сторін процедури, як реєстрація права власності на ЦМК як об’єкт нерухомості, вирішення питань із кредиторами ФГ щодо переведення боргів та ін.

Крім того, в разі придбання майна ФГ особа не набуває статусу члена господарства. З огляду на це розглядуваний варіант (на відміну від відчуження корпоративних прав) буде оптимальним у випадку, коли набувачем майна ФГ бажає стати юридична особа.

Поряд із цим потрібно пам’ятати, що якщо ФГ купують з  метою збільшити земельний банк, а належні ФГ земельні ділянки мають цільове призначення «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», то цей спосіб буде неприйнятним, оскільки на продаж таких земель діє мораторій, закріплений у п. 15 розд. Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України. Якщо ФГ має земельні ділянки з цільовим призначенням: «для ведення фермерського господарства», то вони не підпадають під мораторій, ними можна вільно розпоряджатися, в тому числі і шляхом застосування аналізованого наразі механізму.

При відчуженні кожної складової ЦМК окремо застосовуються загальні положення законодавства щодо продажу кожного виду майна.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 657 ЦКУ договір купівлі-продажу нерухомих речей (будівель, земельних ділянок) укладатиметься у письмовій формі і підлягатиме нотаріальному посвідченню. Посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна провадитиметься за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину (ч. 4 ст. 55 Закону України від 02.09.1993 р. № 3425-XII «Про нотаріат»).

В подальшому право власності на набуті нерухомі речі потрібно зареєструвати (ч. 1 ст. 182 ЦКУ). При цьому згідно із ч. 2 ст. 331 ЦКУ ч. 2 ст. 3 Закону України від 01.07.2004 р. № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» право власності на нерухомість виникає з моменту такої державної реєстрації.

При відчуженні рухомих речей відповідний договір нотаріально посвідчувати не обов’язково. Тому зазвичай такі договори укладаються у простій письмовій формі. У такому договорі слід детально прописати умови щодо предмету (із переліком відчужуваного рухомого майна та його характеристиками), ціни договору, прав та обов’язків сторін (в тому числі порядку та строків оплати вартості майна), відповідальності за невиконання зобов’язань за договором.

При відступленні прав вимоги та переведенні боргів слід керуватися ст. ст. 512-523 ЦКУ (детально про це йшлося в «АгроPRO», 2018, № 4, с. 22).

Як бачимо, оформити продаж ФГ можна по-різному. Кожен наведений варіант має свої переваги та недоліки. Головне – обрати той, який за мінімального дискомфорту забезпечить задоволення всіх інтересів сторін.

 


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *