Реєстрація випуску акцій по-новому: полегшення чи ускладнення?

Опубліковано: газета «Бухгалтерія», № 27 (910) від 05.07.2010 р., с. 77-79

Черговим кроком ДКЦПФР по вдосконаленню законодавства про регулювання ринку цінних паперів стала розробка та затвердження нового порядку реєстрації випуску акцій при заснуванні акціонерних товариств (далі – АТ), який закріплено в Положенні № 1639, що набрало чинності 13.04.2010 року. Положення № 1639 прийшло на зміну порівняно новому Положенню № 487, окремі норми якого залишено в силі до 01.05.2011 року. Про розмежування дії двох вказаних нормативно-правових актів, новели Положення № 1639 та їх можливий позитивний чи негативний вплив на засновників при здійсненні ними реєстрації випуску акцій при заснуванні АТ і поговоримо далі.
Сфера застосування Положення № 1639 визначена ДКЦПФР повніше та конкретніше, ніж це було зроблено в Положенні № 487. Для більшої наочності сферу дії Положення № 1639 в часі та за колом осіб відобразимо в таблиці 1.

Таблиця 1. Сфера застосування Положення № 1639

Дія Положення № 1639 поширюється Дія Положення № 1639 не поширюється Альтернативне застосування
–       на публічні АТ, які створюються шляхом заснування, в т.ч. ті, які прийняли рішення про закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників до набрання чинності Законом про АТ (до 30.04.2009 р.), але до вказаної дати не здійснили реєстрацію випуску акцій в ДКЦПФР;

–       на приватні АТ, які створюються шляхом заснування, в т.ч. ті, які прийняли рішення про закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників до набрання чинності Законом про АТ (до 30.04.2009 р.), але до вказаної дати не здійснили реєстрацію випуску акцій в ДКЦПФР.

–       на інститути спільного інвестування;

–       на АТ, які створюються шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення юридичної особи (осіб);

–       на АТ, які створюються у процесі приватизації та корпоратизації.

АТ, які прийняли рішення про закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників та здійснили реєстрацію випуску акцій в ДКЦПФР до набрання чинності Законом про АТ (до 30.04.2009 р.), при поданні документів на реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій можуть до 01.05.2011 р. за своїм вибором використовувати Положення № 1639 або пп. 1.5.10, 1.5.11 п. 1.5, п. п. 1.7, 1.9 – 1.11 глави 1, главу 3 Положення № 487 та додатки 2, 4, 5 до нього.

При затвердженні Положення № 1639 ДКЦПФР врахувала також майбутній вступ в силу норми щодо існування акцій АТ виключно в бездокументарній формі, а тому в рішенні про затвердження Положення № 1639 передбачила, що з 29.10.2010 р. втрачають чинність приписи Положення № 1639, які стосуються документарної форми існування акцій.
Метою прийняття Положення № 1639 стало приведення нормативно-правових актів ДКЦПФР у відповідність із Законом про АТ та Законом про ЦП, а тому в розглядуваному Положенні на відміну від Положення № 487 аналогічно до норм зазначених законів врегульовані наступні питання:
– етапи створення АТ (ч. 5 ст. 9 Закону про АТ, абз. 3 ч. 2 ст. 28 Закону про ЦП);
– повноваження установчих зборів (ст. 10 Закону про АТ);
– закріплено право, а не обов’язок укладення засновницького договору у разі заснування АТ декількома засновниками (ч. 3 ст. 9 Закону про АТ).
Нове в процедурі реєстрації випуску акцій. Положення № 1639 містить ряд принципово нових норм – як позитивних для АТ та його засновників, так і не дуже.
Чому радіти. По-перше, п. 30 глави 1 Положення № 1639 визначає право засновника (засновників), їх уповноваженої особи (осіб), а також емітента письмово звертатись до ДКЦПФР або її територіальних органів з проханням повернути всі документи, подані для реєстрації випуску (випусків) акцій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, на доопрацювання. Відтепер у випадку виявлення засновниками (емітентом) недоліків/невідповідності законодавчим вимогам поданих документів, вони без отримання відмови ДКЦПФР у здійсненні відповідних дій матимуть можливість просто повернути подані документи на доопрацювання. Умовою такого повернення Положення № 1639 зазначає подання відповідного звернення до ДКЦПФР або її територіальних органів до прийняття ними рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску (випусків) акцій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
Більше того, відповідно до п. 31 глави 1 Положення № 1639 у разі подання до ДКЦПФР або її територіальних органів не всіх документів, передбачених вказаним Положенням для реєстрації випуску акцій або звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, а також у разі виявлення у поданих документах недоліків, для усунення яких не потрібне проведення зборів засновників АТ, ДКЦПФР або її територіальні органи в межах своїх повноважень можуть, не відмовляючи у відповідній реєстрації, надати можливість АТ виправити допущені недоліки чи надати додаткові документи. У разі надання виправлених документів чи документів, які були відсутні, АТ зобов’язане подати їх разом із супровідним листом товариства, в якому зазначаються причини їх подачі, до ДКЦПФР або її територіального органу не пізніше дати закінчення строків, передбачених для реєстрації випуску акцій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
По-друге, ДКЦПФР усунула проблеми із тлумаченням терміну «дата отримання документів» – згідно із п. п. 12 та 22 глави 1 Положення № 1639 такою датою є дата реєстрації поданих документів у підрозділі центрального апарату ДКЦПФР або її територіального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.
Правильне встановлення вказаної дати є вирішальним при визначенні строків прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації випуску акцій (30 днів після дня отримання документів) та про реєстрацію або про відмову в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій (14 календарних днів після дня отримання документів).
По-третє, Положення № 1639 закріплює принципово новий підхід до співвідношення заявлених до розміщення та фактично розміщених акцій. Нагадаємо, що п. 1.2. Положення № 487 містив імперативну норму щодо того, що фактична кількість розміщених акцій повинна дорівнювати кількості акцій, визначеній в рішенні про розміщення акцій. А це означало, що АТ повинне було розмістити 100% заявлених до розміщення акцій, що в силу об’єктивних чи суб’єктивних причин в ряді випадків було неможливо.
Положення № 1639 подібного припису не містить, єдина вимога – загальна номінальна вартість розміщених акцій не може бути меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу товариства на момент створення (реєстрації) АТ (абз. 2 п. 14 глави 1). До речі, при визначенні розміру статутного капіталу АТ в процесі прийняття рішення про розміщення акцій засновникам слід мати на увазі, що мінімальний розмір статутного капіталу АТ є величиною, яка постійно змінюється, оскільки залежить від розміру мінімальної заробітної плати (ч. 4 ст. 24 Закону про госптовариства). А тому, враховуючи значну віддаленість у часі етапів прийняття рішення про розміщення акцій та реєстрації АТ, засновникам для виконання умови наведеного абз. 2 п. 14 глави 1 Положення № 1639 при встановленні розміру статутного капіталу АТ слід виходити із розміру мінімальної заробітної плати, що діятиме в період реєстрації АТ та його статуту в органах держреєстрації.
По-четверте, Положенням № 1639 закріплено визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах і внесені як оплата вартості акцій: такі цінні папери оцінюються за біржовим курсом на дату здійснення внеску, а якщо емісійні цінні папери перебувають в обігу більш як на одній фондовій біржі, їх ринкова вартість оцінюється за найменшим із біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожній з фондових бірж (абз. 2 п. 16 глави 1).
По-п’яте, ДКЦПФР встановила форми розпорядження про відмову у реєстрації випуску акцій та розпорядження про відмову у реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій (додатки № 3 та № 6 до Положення № 1639 відповідно).
Що додасть клопотів. В п. 29 глави 1 Положення № 1639 закріплено право ДКЦПФР або її територіального органу здійснювати перевірку відомостей, що містяться в рішенні про закрите (приватне) розміщення акцій та в інших поданих документах, а також повноважень органів емітента. До закінчення встановленого для реєстрації строку уповноважена особа ДКЦПФР може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих для реєстрації випуску акцій або для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
Другим не дуже приємним для засновників АТ моментом є суттєве збільшення переліку документів, які необхідно подати до ДКЦПФР для реєстрації випуску акцій та для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
Так, зважаючи на набрання з 01.01.2010 року чинності Законом № 1161, яким внесено зміни до Декрету про держмито, що передбачають сплату держмита за реєстрацію випуску цінних паперів (крім облігацій державних і місцевих позик) в розмірі 0,1% номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року, засновники зобов’язані подати для реєстрації випуску акцій копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита у вказаному розмірі (п. 1.4. глави 2 Положення № 1639).
Крім того, Положення № 1639, на відміну від Положення № 487, зобов’язує засновників для реєстрації випуску акцій також подати:
– виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про юридичну особу, чинну на дату подання документів для реєстрації випуску акцій, та довідку про взяття на облік платника податків, видану відповідним органом державної податкової служби (у разі наявності засновників товариства – юридичних осіб – резидентів подаються по кожному із таких засновників), або копію легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену у нотаріальному порядку (п. 1.5. глави 2);
– копію паспорту громадянина України (для фізичної особи – резидента) або копію паспорта /паспортного документа/ (для фізичної особи – нерезидента) та копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків /за наявності/ (п. 1.6. глави 2);
– проміжну фінансову звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, у складі балансу та звіту про фінансові результати, засвідчених підписами та печатками товариства та аудитора (аудиторської фірми), а також висновок аудитора (аудиторської фірми) та довідку про фінансовий стан, засвідчену підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми) /подаються у разі наявності засновників товариства – юридичних осіб окремо по кожному із таких засновників/ (п. 1.7 глави 2).
До того ж, додаткові пакети документів передбачено Положенням № 1639 для проведення реєстрації випуску акцій АТ, які створюються за участю окремих суб’єктів, а саме:
– юридичної особи – боржника, у відношенні якої судом винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство та введена процедура розпорядження майном боржника (п. 2 глави 2);
– юридичної особи – боржника, у відношенні якої судом винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство та введена процедура санації (п. 3 глави 2);
– юридичної особи – боржника, якою на стадії провадження у справі про банкрутство укладена мирова угода (п. 4 глави 2);
– держави в особі суб’єкта управління об’єктами державної власності (п. 5 глави 2);
– територіальної громади в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном (п. 6 глави 2).

Нормативна база
Закон про госптовариства
Закон України від 19.09.91 р. № 1576-XII «Про господарські товариства»
Закон про АТ

Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства»
Закон про ЦП
Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок»
Закон № 1161
Закон України від 19.03.2009 р. № 1161-VI «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» щодо операцій з цінними паперами
Декрет про держмито
Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. № 7-93 «Про державне мито»
Положення № 487
Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств, затверджене рішенням ДКЦПФР від 15.03.2007 р. № 487
Положення № 1639
Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затверджене рішенням ДКЦПФР від 30.12.2009 р. № 1639.


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *