Розпаювання землі, переданої КСП

Опубліковано: журнал «Справочник экономиста», № 03 (51) 2008 р., с. 43-48

Одне з головних завдань створення КСП — роздержавлення земель: передача їх із державної в колективну власність, а згодом (у результаті розпаювання майна КСП) — у приватну. Розглянемо порядок проведення цих процедур та визначення моменту набуття особою права на земельну частку (пай)

Землі, які підлягають паюванню

Порядок паювання земель, переданих у колективну власність, установлено Указом № 720, прийняття якого мало на меті забезпечення реалізації невідкладних заходів щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва.
Відповідно до статті 1 Указу № 720 паюванню підлягають сільськогосподарські угіддя, передані в колективну власність КСП, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам, у тому числі створеним на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств (далі — СГП).
ЗК України (ч. 2 ст. 22) до земель сільськогосподарського призначення відносить:
а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);
б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації тощо).
Згідно з пунктом 1.4 Рекомендацій з роздержавлення земель у колективну власність громадян передаються землі СГП, площа яких визначається як різниця між загальною площею земель СГП і площею земель, які залишаються у приватній та державній власності громадян і у державній власності (резервний фонд земель, лісовий фонд, водний фонд тощо).
Якщо межі господарства, землі якого підлягають роздержавленню і приватизації, співпадають з межами території сільської, міської Ради народних депутатів, площа земель, які передаються в колективну власність, становить різницю між загальною площею земель, що знаходиться у віданні відповідної Ради, і площею земель, які залишаються в державній власності (землі запасу, лісовий фонд, водний фонд, резервний фонд земель тощо) та у власності громадян.
У колективну власність можуть передаватися й землі лісового та водного фонду, які не віднесені до земель державної власності (п. 3.2, п. 3.3 Рекомендацій з роздержавлення земель).
Після схвалення проекту роздержавлення і приватизації земель СГП його трудовим колективом та затвердження районною (міською) Радою народних депутатів, перенесення меж земельних ділянок в натуру на місцевість та закріплення їх межовими знаками встановленого зразка земельна ділянка передається в колективну власність на підставі державного акта на право колективної власності на землю.
Таким чином, КСП на праві колективної власності можуть належати не лише сільськогосподарські, а й несільськогосподарські угіддя, а також землі лісового та водного фонду, які можливо передати в колективну власність та які знаходяться в користуванні КСП.
Проте паюванню підлягають не всі землі КСП, на які видано державний акт на право колективної власності на землю, а лише відображені в ньому сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги).


Паювання земель, переданих у колективну власність

ДО ВІДОМА
Паювання земель — це визначення розміру земельної частки (паю) у колективній власності на землю кожного члена СГП без виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості).
Абзац 3 статті 1 Указу № 720

Згідно із пунктом 2 Рекомендацій № 11 паювання земель СГП здійснюється після передачі їх у колективну власність на підставі матеріалів по видачі державних актів на право колективної власності на землю та грошової оцінки сільськогосподарських угідь.
Процес паювання земель, переданих у колективну власність КСП, умовно можна поділити на декілька етапів.
І. Утворення комісій для обчислення розміру земельних часток (паїв).
Відповідно до статті 4 Указу № 720 комісія утворюється з числа працівників КСП. Її кількісний та персональний склад затверджується загальними зборами членів КСП у порядку, визначеному статутом, а прийняте рішення оформлюється протоколом.

ІІ. Проведення підготовчих робіт.
Згідно з пунктом 5 Рекомендацій № 11 підготовчі роботи включають у себе аналіз документів по видачі державних актів на право колективної власності на землю та уточнення грошової оцінки сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність КСП після 01.07.1995 р.
Уточнення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь провадиться відповідно до Порядку № 18, а інформаційною базою для цього є матеріали державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель) та внутрігосподарського землевпорядкування.
Організацію робіт щодо паювання земель, переданих у колективну власність, забезпечує районний (міський) відділ земельних ресурсів, підготовчі роботи виконують землевпорядні та інші організації за участю районних (міських) відділів земельних ресурсів.

ІІІ. Уточнення списків осіб, які мають право на земельну частку (пай).
Відповідно до статті 2 Указу № 720 право на земельну частку (пай) мають члени КСП, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами КСП відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.
Разом із тим, право на земельний пай мають особи, направлені на навчання, якщо вони залишилися членами КСП, військовослужбовці строкової служби, якщо вони теж залишилися членами КСП, жінки — члени КСП, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю або пологами чи по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також члени КСП, які займали виборні посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, якщо збереження за ними членства в КСП передбачено його статутом.
Під час проведення робіт з уточнення списку осіб, які мають право на земельну частку (пай), слід враховувати таке.
1. Список громадян як додаток до державного акта формується самим підприємством відповідно до статуту, розглядається і затверджується загальними зборами членів КСП та підписується головою КСП та головою місцевої ради.
Розпорядження земельними ділянками, що перебувають у колективній власності громадян, здійснюється за рішенням загальних зборів членів КСП.
Громадянин, якого помилково (безпідставно) не внесено до списку — додатку до державного акта на право колективної власності на землю, має до проведення розпаювання і видачі сертифікатів звернутися до загальних зборів членів КСП з питанням щодо внесення його до списку. Якщо землі вже розпайовано, то за згодою всіх власників сертифікатів має бути проведено перепаювання; у разі ж недосягнення згоди спір розглядається в судовому порядку.
У такому випадку особа має звернутися до суду з позовом про визнання її права на земельну частку (пай) в КСП.

Відповідно до пункту 24 Постанови ВСУ № 7 невнесення особи, яка була членом КСП на час передачі в колективну власність землі, до списку — додатку до державного акта на право колективної власності на землю, не може позбавити її права на земельну частку. При неможливості надати такій особі земельну частку (пай) з колективної власності через відсутність необхідної для цього землі остання відповідно до статті 7 Указу № 720 має бути надана із резервного фонду, створеного місцевою радою під час передачі землі у колективну власність.

При розгляді позовів про визнання права на земельну частку (пай) найскладнішими є ситуації, коли вся земля, передана КСП на підставі державного акта, вже розпайована (розділена рівними частками відповідно до кількості членів колективу). Теоретично задовольнити вимоги позивача в таких випадках можна за рахунок зменшення часток землі кожного із членів колективу, але практично здійснити це дуже важко. По-перше, тому, що відповідачами в задоволенні таких позовів мають бути всі члени колективу, враховуючи й тих, які вже відділилися зі своїми земельними ділянками, по-друге, через необхідність унесення відповідних коректив до сертифікатів усіх власників, до актів на право власності на землю тих, хто виділився, коригування розміру цих ділянок у натурі (Лист ВСУ від 01.09.2003 р.).
За таких обставин слід керуватися Листом № 4251, у якому Державний комітет України по земельних ресурсах роз’яснив, що як виняток землі резервного фонду можуть передаватись у колективну власність для забезпечення земельними паями громадян — членів СГП, які безпідставно (помилково) не були внесені до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю цього підприємства, і на час видачі зазначеного акта були членами КСП. За рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) КСП звертається з клопотанням до місцевої ради щодо передачі в колективну власність земель із резервного фонду в розмірі сумарної кількості загальних часток (паїв) тих громадян, які не отримали права на земельну частку (пай).
При позитивному вирішенні питання місцевою радою вносяться відповідні зміни до державного акта на право колективної власності на землю, а громадянам — членам цього підприємства — за рішенням райдержадміністрації видаються сертифікати на право на земельну частку (пай). У разі ж відмови місцевої ради необхідно провести перерахунок вартості розміру земельних часток (паїв) та визначити їх розмір в умовних кадастрових гектарах, після чого витребувати у членів КСП видані сертифікати на право володіння земельною часткою (паєм) та внести до них відповідні зміни.

За роз’ясненням Судової палати у цивільних справах ВСУ (Лист ВСУ від 01.09.2003 р.), у разі визнання судом права (безпосередньо або в порядку спадкування) на земельну частку (пай) позивача, якого свого часу помилково не внесли до списку осіб, що додається до державного акта на право власності на землю, залежно від реальних можливостей на час розгляду справи суд у резолютивній частині рішення повинен зазначити, в який спосіб має бути реалізоване це право:
1) якщо в колективі, який одержав землю у власність на підставі державного акта, залишились нерозпайовані землі, — за рахунок цих земель;
2) якщо місцева рада дала згоду на передачу колективу із резервного фонду землю для задоволення вимог осіб, які помилково не були внесені до згаданих списків, — за рахунок цих земель;
3) якщо на час вирішення спору передана у власність колективу земля повністю розпайована, місцева рада не дає згоди на виділення із резервного фонду землі для задоволення вимог позивача, суд з наведенням зазначених мотивів може задовольнити вимоги позивача шляхом стягнення вартості земельної частки (паю) у грошовому вираженні.
Суд не може задовольняти вимоги позивачів на виділення земельної частки (паю) із резервного фонду без згоди місцевої ради, яка має виключне право розпорядження ним Місцева ж рада не зобов’язана надавати особам, які набули право в КСП на рівні з іншими членами, земельну частку (пай) за рахунок цього фонду, адже відповідно до статті 7 Указу № 720 він має інше призначення .
Однак рішенням органів місцевого самоврядування з резервного фонду може бути виділена земельна ділянка для розпаювання серед членів реорганізованого КСП у разі встановлення їх членства після розпаювання угідь підприємства.

ДО ВІДОМА
Установити, що створюваний під час передачі земель у колективну власність резервний фонд використовується для передачі в приватну власність або надання в користування земельних ділянок переважно громадянам, зайнятим у соціальній сфері на селі, а також іншим особам, яких приймають у члени сільськогосподарських підприємств або які переселяються в сільську місцевість для постійного проживання.
Стаття 7 Указу № 720

2. Зміна особою місця проживання не є підставою для відмови у праві на земельну частку (пай), якщо не було прийняте рішення про виключення особи з членів КСП.
3. Слід розрізняти поняття трудової участі осіб у діяльності колгоспів (а потім і КСП) та членства в цих колективах. Якщо трудові відносини особи з колективом виникли на підставі трудового договору, а не членства в цьому колективі, то вони не передбачають права на одержання у власність земельної частки (паю). Право на одержання частки землі мають лише члени таких колективів, які залишались у ньому на час приватизації землі. При вирішенні цих питань законодавство не передбачає можливості врахування відпрацьованих особою, яка претендує на отримання земельної частки, трудоднів, виходів на роботу, характеру виконуваної роботи.

Так, районний суд задовольнив позов особи до КСП про визнання права на земельний пай, посилаючись на те, що позивач працював у цьому господарстві, про що свідчить відповідний запис у його трудовій книжці. Проте у справі немає підтвердження членства позивача в колективі, а суд цього питання не досліджував. Тому судова палата в цивільних справах обласного апеляційного суду скасувала зазначене рішення, направивши справу на новий розгляд.
При повторному розгляді справи місцевий суд відмовив у задоволенні позову, посилаючись на те, що позивач на момент розпаювання землі пропрацював у КСП менше трьох років, тоді як у статуті КСП застережено строк не менше трьох років.
Скасовуючи це рішення, колегія суддів судової палати в цивільних справах апеляційного обласного суду зазначила, що положення статуту КСП у частині виникнення права на земельну частку (пай) після того, як особа відпрацює в КСП не менше трьох років, неправомірне, тому що суперечить статті 2 Указу № 720, оскільки звужує коло осіб, які мають право на земельну частку (пай), та порушує їх права.

Уточнений та затверджений загальними зборами членів КСП список — додаток до державного акта на право колективної власності на землю підписується головою КСП та головою відповідної Ради.

ІV. Визначення вартості земельної частки (паю).
Вартість земельної частки (паю) обчислюється діленням грошової оцінки сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність КСП, що підлягають паюванню, на кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай), за формулою:
Вз = Гоз : Кос,

де Вз — вартість земельної частки;
Гоз — грошова оцінка сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність КСП;
Кос — кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай).

V. Визначення розміру земельної частки (паю).
Розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах обчислюється за формулою:

Рз = Вз : Сго,

де Рз — розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах;
Вз — вартість земельної частки (паю);
Сго — середня грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність КСП.
При цьому середня грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність КСП, обчислюється за формулою:

Сго = Гоз : Пзкв

де Сго — середня грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність КСП;
Гоз — грошова оцінка сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність КСП;
Пзкв — площа сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність КСП.

При паюванні вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) всіх членів КСП є рівними.

VІ. Затвердження вартості та розміру земельних часток (паїв).
Розрахунки вартості земельної частки (паю) та її розміру в умовних кадастрових гектарах КСП подає на затвердження до районної державної адміністрації (приклад розрахунку наведений в додатку № 1 до Рекомендацій № 11), яка розглядає подані матеріали і в 10-денний строк затверджує розміри земельної частки (паю).

VІІ. Оформлення та видача сертифікатів на право на земельну частку (пай).
Згідно зі статтею 5 Указу № 720 видача громадянам сертифікатів на право на земельну частку (пай) єдиного в Україні зразка та їх реєстрація провадяться відповідною районною державною адміністрацією.
Сертифікати оформляються комісіями, утвореними в КСП, підписуються головою районної державної адміністрації та реєструються у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)(Сноска), яка ведеться відповідним районним (міським) відділом земельних ресурсів (п. 9 Рекомендацій № 11).
У пункті 12 Рекомендацій № 11 передбачено, що відновлення втрачених сертифікатів на право на земельну частку (пай) провадиться тими районними державними адміністраціями, які здійснювали їх видачу. Втрачені сертифікати (коли їх знайдено) або зіпсовані бланки сертифікатів анулюються в установленому порядку.

ДО ВІДОМА
Сертифікати на право на земельну частку (пай), отримані громадянами, вважаються правовстановлюючими документами при реалізації ними права вимоги на відведення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) відповідно до законодавства.
Сертифікати на право на земельну частку (пай) є дійсними до виділення власникам земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) земельних ділянок та видачі їм державних актів на право власності на землю.
Пункт 17 Розділу X «Перехідні положення» ЗКУ

VІІІ. Складання схеми поділу земель.
Таким чином, перелік документів щодо паювання земель колективної власності включає:
• протокол загальних зборів членів КСП, яким оформлено рішення про затвердження складу комісії щодо проведення паювання земель колективної власності;
• список членів КСП, що мають право на земельну частку (пай);
• матеріали грошової оцінки сільськогосподарських угідь КСП;
• розрахунок вартості та розміру в умовних кадастрових гектарах земельної частки (паю), затверджений рішенням районної державної адміністрації.
Указані документи оформлюються у справу і зберігаються у районному (міському) відділі земельних ресурсів постійно.

Момент набуття особою права на земельну частку (пай)

Відповідно до статті 2 Указу № 720 право на земельну частку (пай) набувається за наявності таких обставин:
— особа є членом КСП;
— КСП отримало державний акт на право колективної власності на землю й особу внесено до списку осіб, що додається до нього.
Право власності особи на земельну частку (пай) виникає не з часу внесення членів КСП до списків, доданих до державного акта, їх перевірки, уточнення і затвердження, а з моменту передачі державного акта про право колективної власності на землю конкретному КСП, членом якого вона є.
Сам факт членства у колгоспі та тривалий термін роботи в інших організаціях до створення КСП й отримання державного акта на право колективної власності на землю не є підставою для отримання земельної частки в новоствореному КСП. При цьому на момент набуття права на земельну частку (пай) не впливає факт отримання чи неотримання особою сертифіката на право на земельну частку (пай), оскільки його видача лише документально фіксує право особи на ідеальну земельну частку (пай), яке вона отримує з часу одержання КСП державного акта на право колективної власності на землю.
Такої ж позиції притримується і Державний комітет України по земельних ресурсах (Листи № 2611, № 6262, № 1549) та Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України (Лист ВСУ від 01.09.2003 р.).

Таким чином, право на земельну частку (пай) виникає у члена КСП з моменту одержання цим підприємством (товариством, кооперативом) державного акта на право колективної власності на землю.

Якщо особу прийнято до членів КСП після одержання підприємством державного акта на право колективної власності на землю, вона має право на отримання земельної ділянки з резервного земельного фонду в розмірі, встановленому відповідними рішеннями місцевих рад (ст. 7 Указу № 720).
Право на земельну частку (пай) може бути об’єктом купівлі-продажу, дарування, міни, успадкування, застави. При цьому згідно зі статтею 6 Указу № 720 в разі виходу власника земельної частки (паю) з КСП за його заявою здійснюється відведення земельної ділянки в натурі в установленому порядку і видається державний акт на право власності на цю земельну ділянку.

Нормативна база

ЗКУ — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III.
Закон № 2114 — Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14.02.1992 р. № 2114-XII.
Указ № 720 — Указ Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 08.08.1995 р. № 720/95.
Постанова № 801 — Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)» від 12.10.1995 р. № 801.
Рекомендації з роздержавлення земель — Рекомендації по складанню проектів роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств і організацій, затверджені Державним комітетом України по земельних ресурсах, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва України 15.05.1992 р.
Рекомендації № 11 — Методичні рекомендації щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям, затверджені наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 20.02.1996 р. № 11.
Порядок № 18 — Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 р. № 18/15/21/11.
Лист № 2611 — Лист Державного комітету України по земельних ресурсах від 26.06.2000 р. № 14-17-V-1066/2611.
Лист № 4251 — Лист Державного комітету України по земельних ресурсах від 22.08.2001 р. № 14-17-2-П1580/4251.
Лист № 6262 — Лист Державного комітету України по земельних ресурсах від 21.12.2001 р. № 14-17-2-С2160/6262.
Лист № 1549 — Лист Державного комітету України по земельних ресурсах від 27.02.2006 р. № 14-17-2-Я254/1549.
Постанова ВСУ № 7 — Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» від 16.04.2004 р. № 7.
Лист ВСУ від 01.09.2003 р. — Лист Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України «Практика розгляду судами земельних спорів» від 01.09.2003 р.

(Сноска) Форму сертифіката та зразок Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) затверджено Постановою № 801.


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


83 thoughts on “Розпаювання землі, переданої КСП

 1. В нашій громаді багато земель КСП нераспайовані. Вони залишились в коллективній властності членів КСП, з яких багато померло, тому зібрати загальні збори членів КСП практично неможливо. Чи може сільська рада розпоряджатись такими землями?

  • В ст. 13 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”
   від 05.06.2003 р. № 899-IV передбачено право відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації передавати за своїм рішенням нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки в оренду для використання за цільовим призначенням. Строк передачі – до моменту отримання власниками земельних часток державних актів на право власності на земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди. Гадаю, можна використати цей варіант у Вашому випадку.

 2. Я працював в КСП понад 30 років (є відповідні записи в трудовій книзі) пройшов шлях від робітника, інженера, зоотехніка до голови КСП. 1994 році в звязку із життєвими обставинами звільнився та влаштувався на іншу роботу в місті в іншій області. При розпаюванні земельних ділянок у 1996р. не звернув особливої уваги на те, що мене не включили в списки (не знав). Ніякої заяви про вихід із КСП вроді не писав.
  Чи можу я у 2016р. спробувати отривати земельний пай , якщо я звільнився із КСП у 1994р в якому я працював більше 30 років та переїхав проживати в інший район? Що для цього потрібно?

  • Володимире Семеновичу, доброго дня, гадаю, що захист Ваших інтересів можливий наразі лише в судовому порядку. Для цього потрібно подати позов про визнання права на земельну частку (пай), де обгрунтувати своє право на на земельну частку (пай) відповідно до п. 2 Указу ПУ від 08.08.1995 р. № 720/95. Тобто, що на момент розпаювання землі КСП Ви були членом цього КСП. Для встановлення цього факту потрібно дослідити статут КСП, який має містити положення щодо порядку припинення членства в КСП, а також наявні документи щодо розпаювання землі.
   Також слід готуватися обгрунтувати поважність причин пропуску строку позовної давності, оскільки відповідачі, скоріше за все, заявлятимуть про пропуск позовної давності. Орієнтовний перелік питань, які досліджують суди при розгляді подібних спорів, можете подивитись тут: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44015389.

 3. Піскажіь будь, ласка, розпайовується земля, зі списків виключено померлих. Чи мають померлі право на пай.
  Діти померлих збирають збори, і сільського голову змушують проводить збори, і заставляють розпайовувати землю яка в остійному користуванні совхозу. Чи має повноваження сільський голова чи секретар ради діяти за їхніми вимогами?
  Дякую. З великою подякою.

  • Іро, вітаю! Відповідно до п. 2 Указу Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 08.08.1995 р. № 720/95 право на земельну частку (пай) мають члени КСП, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства.
   Застосовуючи цю норму, суди виходять із того, що право на земельну частку (пай) мають особи, які є членами КСП на момент видачі державного акта на право колективної власності на землю. В разі смерті такої особи успадкування права на земельний пай здійснюється за нормами ЦК, у тому числі й у випадку, коли з різних причин ця особа не отримала сертифікат на право на земельну частку (пай). Невнесення особи, яка була членом КСП на час передачі у колективну власність землі, до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю, не може позбавити її права на земельну частку.
   Тому потрібно встановити, чи відповідали померлі особи зазначеним вище критеріям. Так, спадкоємці громадян, які померли до видачі державного акта на право колективної власності на землю і відповідно не були внесені до списку – додатка до нього, права успадкування на земельну частку (пай) не мають. Якщо ж спадкодавці померли після видачі такого акту, спадкоємці померлих можуть вимагати визнання за ними права на земльну частку (пай).
   У такому разі спадкоємці можуть використати механізм, прописаний в Лист Держкомзему від 22.08.2001 р. № 14-17-2-П1580/4251, у якому роз’яснено, що як виняток землі резервного фонду можуть передаватись у колективну власність для забезпечення земельними паями громадян — членів СГП, які безпідставно (помилково) не були внесені до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю цього підприємства, і на час видачі зазначеного акта були членами КСП. За рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) КСП звертається з клопотанням до місцевої ради щодо передачі в колективну власність земель із резервного фонду в розмірі сумарної кількості загальних часток (паїв) тих громадян, які не отримали права на земельну частку (пай).
   При неможливості надати спадкоємцям земельну частку (пай) з колективної власності через відсутність необхідної для цього землі, остання відповідно до пункту 7 Указу Президента України від 08.08.1995 р. № 720/95 “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” має бути надана із земель запасу, створеного місцевою радою під час передачі землі у колективну власність (п. 24 Постанови Пленуму ВСУ від 16.04.2004 р. N 7).

 4. Здравствуйте!
  Подскажите, имею ли право я на пай?
  Я работал в КСП (еще сохранились такие), с 11. 2013 по 09.2014 гг.
  Головой правления КСП.
  Из КСП вышел, есть запись в трудовой книжке.
  Разпаёвка была в нач. 2000 гг

  Спасибо.

  • Сергей Петрович, добрый день! Согласно Указу Президента Украины “О порядке паевания земель, переданных в коллективную собственность сельскохозяйственным предприятиям и организациям” от 08.08.1995 г. № 720/95 право на земельную долю (пай) имеют члены КСП, в том числе пенсионеры, которые раньше работали в КСП и остаются членами такого предприятия.
   Применяя эту норму, суды придерживаются мнения, что право на земельную долю (пай) имеют лица, которые являются членами КСП на момент выдачи государственного акта на право коллективной собственности на землю. Исходя из этой позиции, Вы не имеете права на земельную долю (пай).

  • Можно, конечно, посмотреть документы по паеванию, может, удастся за что-то зацепиться.

 5. Еще вопрос..
  Что скажите по поводу безплатного получения земельного участка (ков), в первою очередь интересует под ОСГ и Фермерского хоз-ва.
  Это реально вообще?

  Спасибо.
  С уважением,
  С.П.

 6. Как с Вами связаться?
  Мой тел 097-256-02-22
  С уважением,
  Сергей Петрович.

 7. Доброго ранку! Моя мама, будучи матірю-героїнею (народила 12 дітей) котра виїхала на постійне місце проживання до Сполучених Штатів Америки та набула громадянства цієї країни, на сьогоднішній день не має можливості реалізувати власні земельні права на своїй історичній батьківщині.

  Мама , тоді ще громадянка України, яка багато років пропрацювала в сільському господарстві нашої держави та, можна сказати, віддала йому кращі свої роки і здоров’я, розпочала оформляти власні права на частку земельного паю. Зокрема, мама отримала сертифікат на право на земельну частку (пай). Згодом, так склались життєві обставини, що вона виїхала на постійне місце проживання до Сполучених Штатів Америки і у 2008 році набула громадянства цієї країни. В Україні в неї залишилися повнолітні діти . Чи може мама надати повноваження за довіреністю продовжити оформлення її земельних прав та розпоряжатися землею на розсуд дочки. Дякую!

  • Світлано, доброго дня! Якщо Ваша мама вже отримала сертифікат на право на земельну частку (пай), то подальшим кроком мало б бути виділення земельної ділянки в натурі за процедурою Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”
   від 05.06.2003 р. № 899-IV. Однак на заваді цьому може стати ч. 5 ст. 5 Земельного кодексу, згідно із якою землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.
   Поки діє мораторій на відчуження земель с/г призначення (п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу), Ваша мама не може відчужити належну їй земельну частку (пай), окрім передачу її у спадщину.

 8. Щиро дякую за відповідь! Підскажіть, будь ласка, що робити дальше…в райдержадміністрації району мені сказали що держаний акт на маму є в архіві., а земельну частку виділили (в натурі) там, де мама проживала. Яким чином мама може передати у спадщину цей пай дочці , яка проживає на Україні і чи може дочка здавати в оренду цю землю?

  • Якщо земельна ділянка вже виділена в натурі, то дочка на підставі нотаріально посвідченої довіреності може здавати в оренду цю землю. Довіреність можна зробити як на території США (із легалізацією в Україні), так і в Україні (якщо Ваша мама приїжджатиме на Батьківщину).

 9. Доброго вечора, допоможіть розібратись у такій ситуації. Я з 1981 року народження, працював у КСП “Україна” з 1993 по 1997 рік. Як член цього КСП у 2004 році отримав майновий сертифікат про право на майновий пай в пайовому фонді, “Світанок”, яка є правонаступником КСП “Україна”. Коли у 2010 році я звернувся до суду з цивільним позовом про визнання права на земельну частку (пай), то суд відповів, що станом на 1993-1997 р.р., я не міг бути членом КСП, так як членство у КСП допускається лише з 16 річного віку, тому мене не було включено до списку громадян членів КСП, які мають право на земельний пай. Хоча у 1997 році відповідно до протоколу зборів уповноважених членів мене було прийнято в члени КСП. (цей протокол я знайшов нещодавно). Чи можу я розраховувати на позитивний результат у повторному зверненні в суд???

  • Ігоре, доброго дня, суд не буде повторно приймати рішення за позовною заявою між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав (відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 205 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у такій справі). За нововиявленими обставинами справа також не може бути переглянута, якщо рішення суду набрало законної сили більше трьох років тому. Для надання консультації щодо можливості захисту Ваших інтересів та обрання способу такого захисту мені потрібно вивчити документи, які є у Вас. Вартість моїх послуг вказана на сторінці Наша Фірма мого сайту.

 10. Добрий вечір! Дайте пораду, мій дід працював у колгоспі до 1990 року потім пішов на пенсію. Помер він у грудні 1995 року.
  Де я можу дізнатися:
  1. Коли було видано державний акт на право колективної власності на землю для КСП, яке виникло замість колгоспу де він працював;
  2. Чи був він членом КСП на той момент;
  3. Чи включали його до списків осіб які мають право на одержання своє частки.
  P/S: вказане КСП на даний час вже не існує.
  Дякую.

  • Валерію, доброго дня,
   вказану Вами інформацію можна дізнатися:
   – у сільській, селищній, міській раді, оскільки нею складались та затверджувались списки осіб, які працювали в КСП, а також видавався та реєструвався Державний акт на право колективної власності на землю;
   – у районній (міській) раді, бо нею затверджувався проекти роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств;
   – у районній державній адміністрації, оскільки вона видавала та реєструвала сертифікати на право на земельну частку (пай);
   – у підприємства-правонаступника КСП (за наявності), бо воно має має зберігати документацію з приводу паювання землі.

 11. Доброго дня, Ірино!
  Підскажіть, яким чином райадміністрація повинна дізнаватися про смерть особи, яка мала у власності, користуванні землю, для продальшого визнання спадщини відумерлою.
  Дякую!

  • Михайле, вітаю,
   судячи із судової практики, джерела отримання такої інформації різні (банки, у яких померла особа отримала кредит, сусіди, які звертаються із заявою про те, що майно занепадає та потребує утримання, інформація від власних підрозділів/управлінь). В подальшому обов’язковим є звернення до нотаріуса (як правило, державної нотаріальної контори) для встановлення факту, що спадкову справу не було заводено/заведено, але спадкоємців усунуто від права на спадкування, спадщина ними не прийнята чи вони відмовились від її прийняття. Часто звернення до нотаріуса відбувається за ініціативою суду.

 12. ВІтаю пані Ірино! Дайте пораду в такій ситуації.
  Мій дід був працював у колгоспі до 1985 року, потім пішов на пенсію.
  Мені вдалося дізнатися, що відповідно до запису у державному Акті про право колективної власністі на землю “депутатами сільської ради с.Григорівка Гребінківського району 20.12.1995 року прийнято рішення про передачу землі у колективну власність”.
  А 22.12.1995 року, тобто через 2 дні, мій дід помер.
  Державний Акт про право колективної власністі на землю датовано 07.02.1996 року. Чи є судова перспектива отримати земельний його пай та що для цього потрібно?

  • Валерію, вітаю! Відповідно до п. 2 Указу Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 08.08.1995 р. № 720/95 право на земельну частку (пай) мають члени КСП, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства.
   Застосовуючи цю норму, суди виходять із того, що право на земельну частку (пай) мають особи, які є членами КСП (його пенсіонерами) на момент видачі державного акта на право колективної власності на землю.
   Тому шанси отримати судове рішення про видачу Вам земельного паю незначні. Якщо все ж вирішите спробувати, то треба вимагати в судовому порядку визнання за Вами права на земельну частку (пай) в порядку спадкування.
   Також можна використати механізм, прописаний в Листі Держкомзему від 22.08.2001 р. № 14-17-2-П1580/4251, у якому роз’яснено, що як виняток землі резервного фонду можуть передаватись у колективну власність для забезпечення земельними паями громадян — членів СГП, які безпідставно (помилково) не були внесені до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю цього підприємства, і на час видачі зазначеного акта були членами КСП. За рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) КСП звертається з клопотанням до місцевої ради щодо передачі в колективну власність земель із резервного фонду в розмірі сумарної кількості загальних часток (паїв) тих громадян, які не отримали права на земельну частку (пай).
   При неможливості надати спадкоємцям земельну частку (пай) з колективної власності через відсутність необхідної для цього землі, остання відповідно до пункту 7 Указу Президента України від 08.08.1995 р. № 720/95 “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” має бути надана із земель запасу, створеного місцевою радою під час передачі землі у колективну власність (п. 24 Постанови Пленуму ВСУ від 16.04.2004 р. N 7).

 13. Добрий день. Маю такі питання. На родичів були майнові сертифікати. Чи означає це, що повинні бути і сертифікати на землю (на пай)? В сільській раді сказали що в них списки тільки за 1996 рік, але є інформація, що існують списки за 1991 рік. Є підозра, що в сільській раді приховують інформацію. Де і як можна дізнатися дату складання списків, де знаходиться державний акт про право колективної власності?

  • Михайле, доброго дня,
   у особи може бути майновий сертифікат та не бути земельного, якщо особа вийшла зі складу КСП до моменту видачі державного акту на право колективної власності на землю.
   Для захисту Ваших прав вказану Вами інформацію можна дізнатися шляхом направлення ПИСЬМОВОГО запиту:
   – у сільській раді, оскільки нею складались та затверджувались списки осіб, які працювали в КСП, а також видавався та реєструвався Державний акт на право колективної власності на землю;
   – у районній (міській) раді, бо нею затверджувався проекти роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств;
   – у районній державній адміністрації, оскільки вона видавала та реєструвала сертифікати на право на земельну частку (пай);
   – у підприємства-правонаступника КСП (за наявності), бо воно має має зберігати документацію з приводу паювання землі.

 14. Доброго дня! Державний акт колективної власності скасовано судом до якої форми власності вони повині перейти??? Державної чи комунальної, та на підставі якого законодавства

  • Юліє, доброго дня,
   гадаю, що керуватись треба розділом II “Прикінцеві та перехідні положення” ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності” від 06.09.2012 р. № 5245-VI. А ще я б радила почитати рішення суду.

   • Суд не передав земельну ділянку ні до державної ні до комунальної власності, не вказав в рішенні суду. Тому зараз і виникає питання, як щоб земельна ділянка перейшла до комунальної власності.

    • Рішення суду потрібно проаналізувати на предмет підстав для визнання недійсним Держакту: якщо такими підставами є неналежність земельної ділянки до земель, які підлягають паюванню, тоді можна говорити, що це комунальна/державна земля. В цьому разі якщо земельна ділянка не відповідає критеріям, визначеним у підпунктах “а” і “б” п. 4 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності” від 06.09.2012 р. № 5245-VI, то можна говорити, що вона відноситься до земель комунальної власності.
     Якщо підстави для скасування Держакту інші (наприклад, видача його неуповноваженим органом), то земля має бути передана у приватну власність членам КСП.

     • Чи може селищна рада визнати подати позовну заяву про визнання земельної ділянки безхазяйними та на підставі яких нормативних актів

 15. Доброго дня, пані Ірино! В 1996 році я був членом комісії по розпаюванні земель. Земля була розпайована у відповідності до законодавства. На вручення актів приїзжав особисто губернатор та начальник держкомзему. Все пройшло на ура. Зараз люди піднімають питання про те, що земля була розпайована не правильно. У мене до Вас два питання:
  1. Чи правомірно зараз провести перепаювання земельних ділянок, коли у земля розпайована у 1996 році і є державні акти.
  2. Як визначалась кількість земель які мали розпаюватися і які залишаються у резервному фонді селищної ради.

  • Михайле, доброго дня.
   1. Вказане Вами питання може бути підняте людьми. От тільки перепаювання як такого, скоріше за все, не буде. Найдоцільніше використати механізм, прописаний в Листі Держкомзему від 22.08.2001 р. № 14-17-2-П1580/4251: як виняток землі резервного фонду можуть передаватись у колективну власність для забезпечення земельними паями громадян — членів СГП, які безпідставно (помилково) не були внесені до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю цього підприємства, і на час видачі зазначеного акта були членами КСП. За рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) КСП звертається з клопотанням до місцевої ради щодо передачі в колективну власність земель із резервного фонду в розмірі сумарної кількості загальних часток (паїв) тих громадян, які не отримали права на земельну частку (пай).
   При неможливості надати спадкоємцям земельну частку (пай) з колективної власності через відсутність необхідної для цього землі, остання відповідно до пункту 7 Указу Президента України від 08.08.1995 р. № 720/95 “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” має бути надана із земель запасу, створеного місцевою радою під час передачі землі у колективну власність.
   2. Паюванню підлягали сільськогосподарські угіддя, передані у колективну власність колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам, у тому числі створеним на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств. Відповідно до ч. 2 ст. 22 ЗКУ до сільськогосподарських угідь належать рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги. Більш детально про землі, які підлягають паюванню, подивіться в моїй статті на сайті на сторінці “Публікації” в розділі “КСП” та в Рекомендаціях по складанню проектів роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств і організацій, затверджених Державним комітетом України по земельних ресурсах, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва України 15.05.1992 р.

 16. Подскажите пожалуйста у нас такая ситуация,мой дедушка с 1953г. роботал в колхозе,после в КСП и был внесён в списки до Державного акта,но в 1996г мой дедешка умер,а акт ксп отримало в 1997г. Имеет ли право моя бабушка на получения сертификата на земельный пай как наследница.Большое Спасибо.

  • Максим, здравствуйте! Согласно Указу Президента Украины “О порядке паевания земель, переданных в коллективную собственность сельскохозяйственным предприятиям и организациям” от 08.08.1995 г. № 720/95 право на земельную долю (пай) имеют члены КСП, в том числе пенсионеры, которые раньше работали в КСП и остаются членами такого предприятия.
   Применяя эту норму, суды придерживаются мнения, что право на земельную долю (пай) имеют лица, которые являются членами КСП на момент выдачи государственного акта на право коллективной собственности на землю. Исходя из этой позиции, Ваша бабушка имеет незначительные шансы на получение земельного пая в порядке наследования.

   • купила майновий сертифікат, спілка власників розпалась, а все майно на директору колишнього кпс? Чи можу забрати своє майно в натурі або грішми?

    • Євгеніє, доброго вечора,
     таке право у Вас є. Однак для визначення обсягу належного Вам майна та алгоритму дій мені треба аналізувати документи, а також зібрати інформацію (в тому числі і шляхом направлення адвокатських запитів). Якщо Вам підходить вартість моїх послуг, вказана на сторінці “Наша Фірма” мого сайту, направляйте документи на мій e-mail.

 17. Доброго дня, пані Iрина! Дякую Вам за надзвичайно цінну публікацію! Прошу допомогти із дилемою. У нашому місті КСП було надано один Акт на право власносі на землі як с/г призначення, так і на землi під господарську забудову. С/г землі розпаювали. На території, що не розпайована, знаходиться примiщення дитячого садочка. Сьогоднi мiськiй громадi дане примiщення передано у власнiсть. Тепер потрiбно оформити право власностi на земельну дiлянку пiд садочком. Ми думаємо як нам чинити з Актом. Йти до суду i просити визщнати його не чинним? Допоможiть, будь-ласка. Дякую)

  • Євгеніє, доброго дня,
   як варіант – скористатися ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України для визнання за новим власником будівлі права власності на земельну ділянку, на якій розташований дитсадок.

 18. Доброго дня пано Ірино! В 1997 році Розпорядженням РДА членам КСП було передано земельну площу сільськогосподарського призначення в кількості 1419.2 га в розмірі 2.35 га на кожного члена КСП. Розпорядженням РДА в 2004 році розмір земельної ділянки було зменшено на 533.87 га які переведено в державну власність і розмір земельної ділянки кожного члена КСП зменшився до 1.23 умовних кадастрових гектарів на які люди отримали державні акти.
  Рішенням окружного суду від 2009 року Розпорядження РДА від 2004 року визнано не дійсним, але землю в колективну власність не повернуто.
  1.Чи правомірно зараз провести перепаювання(допаювання) земельних ділянок і як це зробити.?

  • Анатолію, доброго вечора,
   вважаю, що перепаювання (допаювання) земельних ділянок є правомірним. Але питання в тому, яка доля тих 533.8 га земель, які переведено в державну власність, та чи можливо їх повернути до стану 2004 року. Наразі бачу такі шляхи:
   – визнання 533.87 га земель колективною власністю та проведення перепаювання землі у загальному порядку (див. мою статтю на сторінці пУБЛІКАЦІЇ” В РОЗДІЛІ “КСП”).
   – індивідуальне звернення кожного зацікавленого члена КСП до суду із вимогами виділити йому 1,15 га “відібраної” землі.
   Більш детально зможу проконсультувати після аналізу документів. Якщо Вам підходить вартість моїх послуг, вказана на сторінці “Наша Фірма” мого сайту, направляйте документи на мій e-mail.

 19. У мене така ситуація, моя бабуся на момент підписання указу Президента України Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям від 08.08.1995 № 720/95 була пенсіонеркою колгоспу в своєму селі на Кіровоградщині, однак до списків пайовиків її не внесли, так як списки складались восени того року, і за місяць до того бабуся померла, і своєї частки паю відповідно не отримала… підкажіть будь-ласка, чи можливо якось у судовому порядку встановити можливість отримання цієї ділянки для спадкоємців (просто бабця більше 40 років в колгоспі пропрацювала, але з легкої подачі місцевої влади на той момент не отримала землі) заздалегідь вдячний

  • Антоне, доброго дня,
   відповідно до п. 2 Указу Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 08.08.1995 р. № 720/95 право на земельну частку (пай) мають члени КСП, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства.
   Застосовуючи цю норму, суди виходять із того, що право на земельну частку (пай) мають особи, які є членами КСП (його пенсіонерами) на момент видачі державного акта на право колективної власності на землю.
   Тому шанси отримати судове рішення про видачу Вам земельного паю незначні. Якщо все ж вирішите спробувати, то треба вимагати в судовому порядку визнання за Вами права на земельну частку (пай) у порядку спадкування.

 20. Олександре, застосовуючи норму п. 2 Указу Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 08.08.1995 р. № 720/95, суди виходять із того, що право на земельну частку (пай) мають особи, які є членами КСП (його пенсіонерами) на момент видачі державного акта на право колективної власності на землю.
  В Листі Верховного Суду України від 01.09.2003 р. “Практика розгляду судами земельних спорів” зазначено, що якщо на час прийняття особи на роботу землю в цьому господарстві вже приватизували, то позивач не має права на пай, він може отримати лише земельну ділянку з резервного фонду для інших потреб.

 21. Доброго дня. Я з 20.06.97 року був прийнятий в члени КСП і пропрацював до 25.03.99 року. До мого приходу на посаду розпаювання вже відбулося.Чи є вмене на сьогоднішній день отримати земельний пай.

  • Олександре, застосовуючи норму п. 2 Указу Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 08.08.1995 р. № 720/95, суди виходять із того, що право на земельну частку (пай) мають особи, які є членами КСП (його пенсіонерами) на момент видачі державного акта на право колективної власності на землю.
   В Листі Верховного Суду України від 01.09.2003 р. “Практика розгляду судами земельних спорів” зазначено, що якщо на час прийняття особи на роботу землю в цьому господарстві вже приватизували, то позивач не має права на пай, він може отримати лише земельну ділянку з резервного фонду для інших потреб.

 22. Доброго дня, пані Ірино !
  Ситуація наступна. Існують 2 сертифікати на земельну частку (пай), які успадковувалися тричі. При першому спадкуванні на підставі Свідоцтва про право на спадщину до сертифікатів було внесено записи про перехід права власності до спадкоємця № 1. При другому спадкуванні спадкоємець № 2 отримав свідоцтво про право на спадщину і помер, не встигнувши здійснити перереєстрацію сертифікатів на себе. Нинішні спадкоємці № 3 мають постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії щодо цих сертифікатів, мотивовану відсутністю реєстрації вказаних документів за спадкоємцем № 2. При зверненні до відповідної РДА з метою внесення даних про спадкоємця № 2 як про власника сертифікатів та подальшого врегулювання спадкування повідомлено, що Книга реєстрації сертифікатів знаходиться в управлінні держгеокадастру, звернення переадресовано. В свою чергу, це управління повідомляє про необхідність реєстрації земельної ділянки та наводить процедури, дійсні для власника ділянки, а не для осіб, які ще не набули права власності навіть на земельну частку (пай).
  Питання наступне : на якій підставі Книга реєстрації сертифікатів перебуває у віданні районного управління держгеокадастру та чи існує за наведеної ситуації позасудова альтернатива набуття спадкоємцями № 3 права власності на фактично належні їм права на земельну частку ?

  • Олександре, вітаю,
   мені не відома пряма законодавча норма щодо підстави для перебування Книги реєстрації сертифікатів у віданні районного управління Держгеокадастру. Хіба що ці повноваження делеговані вказаному управлінню, але це потрібно з”ясовувати.
   В описаній Вами ситуації я не бачу позасудового способу вирішення конфлікту, оскільки жоден із названих Вами органів не задовольняє вимоги спадкоємців № 3, а інших компетентних органів, які могли б це зробити, не вбачається. Можна, звичайно, судитися із нотаріусом, РДА, управлінням Держгеокадастру, але я б подавала позов про визнання за спадкоємцями № 3 права власності на земельну частку (пай) в порядку спадкування. Тоді рішення суду про задоволення позовних вимог буде правовстановлюючим документом, який має бути без питань прийнятий всіма контролюючими органами (в тому числі і органами реєстрації).

 23. Доброго дня, можете будь-ласка проконсультувати з даного питання: є жінка в якої троє дітей успадкували від померлого батька сертифікат на право на земельну частку (пай). Двоє дітей є неповнолітніми (12 і 14 років) і одна повнолітня (18 років). Мати звернулась із заявою до райдержадміністрації про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на земельну ділянку у розмірі по 1/3. Чи має право райдержадміністрація видавати таке розпорядження? Чи потрібна заява повнолітньої дитини? І взагалі що порадите по даній ситуації?

  • Вітаю,
   ці питання регулюються Законом “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)” від 05.06.2003 р. № 899-IV та прийнятими на його підставі нормативно-правовими актами.
   Згідно зі ст. 3 вказаного Закону підставами для виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) є рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації.
   Оскільки свідоцтва про право власності на спадщину видані трьом спадкоємцям, то вони у відповідіній частці матимуть і право власності на земельну ділянку, що виділятиметься в натурі.
   Згідно зі ст. ч 1 ст. 242 Цивільного кодексу України батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. Отже, мати діятиме в розглядуваній ситуації від імені неповнолітніх дітей, а повнолітня дитина має звертатись до органу розпорядження землею самостійно або видати довіреність на представника (можна і на свою маму) для представництва її інтересів та подання відповідних документів.

 24. добрий день! За заповитом ( март 2013 года) я отримала вид чоловика (он умер в мае 2013 г. очень болел) моей сестры ( у них не було дитей) земельный пай. А теперь в 2016 году розпаевали пастбища сеножати. И к земельному паю добавили соответствено,. но беда в том на тот момент державный акт на землю был только на риллю. а розпаевки пастбищ и сеножатей не было еще и поэтому не было на эти угодья документов. ( Разпаевку сделали в 2016 году) Зять не мог ничего тоже предусмотреть. Поэтому завещание написал на земельный пай. Я обратилась в земресурсы. Они сказали принести запрос от нотариуса, но нотариус не дала аргументируя тем, что завещание написано на земельный пай. Но зять был болен и не мог подумать что когда то будут делать розпаевку дополнительно. Прошу ответить на этом вопрос. Нотариус говорит что таких как я у нее 15 человек –как она говорит висяки. Этот пай по завещанию родная тетушка дала мужу моей родной сестры. Я их и хоронила потому что у них нет детей я была для них самой родной. Есть ли у меня шанс дополучить эту добавку к паю.

  • Галина, здравствуйте,
   шанс у Вас есть. Как вариант, можно обратиться в суд о признании права на земельную долю (пай) в порядке наследства.

 25. Доброго дня!
  Переукладаю договір оренди земельної ділянки (паю) з підприємством. В типовому договорі пропонується нормативно грошова оцінка всієї земельної ділянки, а не за 1 га. Пояснююють це тим, що при розпаюванні землі, наділялись земельними ділянками по якості землі. Тобто, там де краща земля менше га, там де гірша-більше га. В підсумку НГО виведено по всій земельній ділянці, вона однакова, незалежно від того скільки в тебе гектарів. Питання- чи правильно це? Якщо я вважаю, що ця НГО занижена, як мені це довести. Хто має це доводити, я як орендодавець, чи підприємство-орендар? Чи має строк дії така НГО? Як часто вона проводиться та хто це робить? Заздалегідь вдячна за відповідь!

  • Юліє, доброго вечора!
   Відповіді на ваші запитання Ви знайдете в ЗУ “Про оцінку земель” від 11.12.2003 р. № 1378-IV та в прийнятих на його підставі нормативно-правових актах.

   Зокрема, відповідно до ст. 15 вказаного Закону підставою для проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок (НГО) є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.
   НГО проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності.
   Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться:
   – розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення – не рідше ніж один раз на 5 – 7 років;
   – розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення – не рідше ніж один раз на 5 – 7 років, а несільськогосподарського призначення – не рідше ніж один раз на 7 – 10 років.
   Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України “Про землеустрій” (ст. 18 ЗУ “Про оцінку земель”).

   До 28.02.2017 р. застосовується Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, яка затверджена Постановою КМУ № 213 від 23.03.1995 р., після вказаної дати – Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затверджена Постановою КМУ № 831 від 16.11.2016 р.

   Згідно з ч. 2 ст. 20 ЗУ “Про оцінку земель” дані про НГО окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з НГО земель. Всі контролюючі органи використовують дані щодо НГО земельної ділянки саме з такого Витягу.

   Років з 5-ть тому для одного Клієнта я намагалась знайти шляхи оскарження НГО. Але для цього потрібен був експерт, який би обрахував правильно НГО та надав свій звіт, оскільки без спеціальних знань таку роботу провести неможливо. На той час мені не вдалось знайти такого експерта.
   Однак я знаю судову практику, коли НГО оскаржувалась в частині неправильного застосування коефіціентів, які впливають на розмір оцінки (дивіться Методику). В окремих випадках позови були задоволені.

 26. Доброго дня! Моя мати працювала в КСП. Померла 31.12.1992 року. Чи маю я право на земельний пай?

  • Миколо, доброго дня,
   відповідно до п. 2 Указу Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 08.08.1995 р. № 720/95 право на земельну частку (пай) мають члени КСП, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства.
   Застосовуючи цю норму, суди виходять із того, що право на земельну частку (пай) мають особи, які є членами КСП (його пенсіонерами) на момент видачі державного акта на право колективної власності на землю.
   Тому Вам потрібно з”ясувати, чи був виданий до смерті Вашої Вами держакт на право колективної власності на землю і чи була Ваша мама на дату його видачі членом КСП.

 27. Доброго дня.
  Мій тато має право на отримання паю (був членом КСП з 1995 по 1999 рік, державний акт 1996 року).
  Підкажіть, який приблизний план дій, до подачі позову в суд.

  Дякую.

  • Михайле, доброго вечора,
   Вам необхідно зібрати докази на підтвердження:
   – включення Вашого тата до списку осіб, які мають право на земельну частку (пай) – додатку до держакту на право колективної власності на землю. Цю інформацію можна отримати в райдержадміністрації, місцевій раді, підприємства – правонаступника КСП;
   – існування у Вашого тата статусу члена КСП на момент видачі держакту (трудова книжка, довідки тощо).

 28. Доброго дня. У статті Ви вказали, що у разі відмови місцевої ради у виділенні земельної ділянки(паю) із резервного фонду, суд може задовольнити вимоги позивача шляхом стягнення вартості земельної частки (паю) у грошовому вираженні. Чи існують нормативні акти, які підтвержують вищезазначену позицію?
  Дякую

  • Доброго дня!
   У статті я посилалась на Лист ВСУ від 01.09.2003 “Практика розгляду судами земельних спорів”, де міститься наведений Вами висновок. ВСУ при цьому робить посилання на ст. 453 старого ЦК УРСР. Гадаю, якщо обирати для захисту прав та інтересів цю позицію, потрібно шукати аналог цієї статті в ЦКУ.

 29. Добрий день!
  В 1995 р прийнятий на роботу в акціонерне товариство , звільнений по ст 36 п.3 К3 п П Украини призваний в армію . Служив 2 роки чи маю я право на пай .

  • Вікторе, доброго дня,
   Ви маєте вправо на майновий пай. Що стосується земельного, то відповідно до п. 2 Указу Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 08.08.1995 р. № 720/95 право на земельну частку (пай) мають члени КСП, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства.
   Застосовуючи цю норму, суди виходять із того, що право на земельну частку (пай) мають особи, які є членами КСП (його пенсіонерами) на момент видачі державного акта на право колективної власності на землю.
   Тому Вам потрібно з”ясувати дату видачі вказаного Державного акту та зібрати докази, що Ви були членом акціонерного товариства на таку дату.

 30. Доброго дня. Я получил сертификат на 4,5 га. в натуре вынесли 3,5 га. остальное под садом похоже что решать будет суд (выделение сада в натуре) вопрос сад это майно в этом и проблема, можна ли его списать и получить остаток земли как пашня – закон говорит что человек имеет право получить от госудапства безоплатно только один раз по даному виду деятельности.

  • Здравствуйте, Виктор!
   С землёй все не так просто – от списания сада целевое (функциональное) назначение земли не меняется. Для этого нужно проходить процедуру, предусмотренную в ст. 20 Земельного кодекса. Кроме того, распаеванию подлежали конкретные массивы земель. Следовательно, в границах этих массивов и будут выделяться участки в натуре. Что касается передачи участка один раз по каждому виду использования, то эта норма касается приватизации земли, т.е. передачи из государственной или коммунальной собственности в частную. Собственность в КСП – коллективная, вследствие чего при распаевании земель КСП приватизации не происходит. В то же время, чтобы более детально ответить на Ваш вопрос (в т.ч. и относительно судебных перспектив), нужно изучать имеющиеся у Вас документы.

 31. Доброго дня!

  Ми хочемо придбати ділянку під Києвом. Має кадастровий номер, внесена в реєстр.
  Теперішній власник (фіз.особа) придбав раніше 3 Га землі з призначенням “ОСГ”, розділив її на ділянки, змінив призначення на “Під індивідуальне садівництво” і тепер продає. Цю ділянку ми і розглядаємо.

  Але є один момент – по знайомству нам перевірили цю ділянку і стало відомо, що на одному з етапів продажу\ розділення цієї землі нотаріус не доклав до пакету документів довідку про те, що дана земля поділена не в результаті розпаювання.

  І ми не можемо знайти “кінці” в цій справі, щоб вияснити, чи не була ця земля раніше паєм і переоформлена, продана з порушеннями законодавства.

  Підкажіть, будь ласка, чи підставні наші хвилювання з даного приводу і як можна знайти відповідь…

  Наперед вдячна!

  • Оксано, вітаю,
   Ваші хвилювання мають підставу, оскільки якщо земельна ділянка виділена в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства власнику земельної частки (паю), то вона не може бути відчужена в силу дії мораторію, передбаченого п. 15 Розділу X Земельного кодексу України. При цьому угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених вказаним пунктом, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє, є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).
   Тому для уникнення таких ризиків варто отримати підтвердження того, що земельна ділянка для ведення ОСГ утворена не внаслідок паювання. На практиці довідку про це видає місцева рада. Як варіант, можна вимагати від продавця зверенння до ради та отримання такої довідки. Або ж направити відповідний адвокатський запит, відреагувати на який рада зобов”язана протягом 5-ти днів з дати його отримання.

 32. Добрый день!я в 1999году по направлению от совхоза был направлен на учёбу в ОСХИ,который окончил в 2004.За время учёбы совхоз преобразился в ВАТ,позднее вЧП.всё зашифровали и засекретили.распаевочка(по слухам)была в 2003.был в сельсовете-бестолку!там сидят две козы-и бееекают!какие мои действия?подскажите,если можно последовательно.Спас бочки.С ув.Олег.Одесская обл.

  • Олег, добрый день!
   Вам нужно:
   1. Собрать доказательства выдачи Госакта на право коллективной собственности на землю и размера земельного пая.
   2. Доказать факт пребывания членом совхоза на дату выдачи Госакта (посмотрите в комментариях к этой статье, я раньше писала об этом).
   3. Обратиться в суд с иском о признании права на земельную долю (пай) и выделении Вам местным советом из земель запаса такой земельной доли.

 33. Доброго дня…чи може державний службовець надати копію сертифікату на право на земельну частку (пай) не зареєстровану у Книзі реєстрації сертифікатів на паво на земельну частку (пай) адвокату, згідно запиту?

  Дякую…

  • Теоретично може. А практично навряд чи видасть, оскільки тим самим виявить недолік у роботі (своїй чи попередника).

 34. Доброго дня підскажіть будьласка в 1992 ксп направив на навчаня після пропрацював 1 місяць в ксп забрали в армію по 1997 по. Поверненю працювати в ксп не було де чи маю я право на пай

  • Віталію, доброго дня,
   відповідно до п. 2 Указу Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 08.08.1995 р. № 720/95 право на земельну частку (пай) мають члени КСП, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства.
   Застосовуючи цю норму, суди виходять із того, що право на земельну частку (пай) мають особи, які є членами КСП (його пенсіонерами) на момент видачі державного акта на право колективної власності на землю.
   Тому Вам потрібно з”ясувати дату видачі вказаного Державного акту та зібрати докази, що Ви були членом КСП на таку дату.

 35. Доброго дня!
  Мій тато був членом КСП і помер 05.02.1994р
  Чи має він право на земельну частку(пай),?
  Хоча до списку чомусб внесений не був.

  • Вітаю, Олеже,
   Відповідно до п. 2 Указу Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 08.08.1995 р. № 720/95 право на земельну частку (пай) мають члени КСП, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства.
   Застосовуючи цю норму, суди виходять із того, що право на земельну частку (пай) мають особи, які є членами КСП (його пенсіонерами) на момент видачі державного акта на право колективної власності на землю.
   Тому Вам потрібно з”ясувати дату видачі вказаного Державного акту та зібрати докази, що Ваш тато був членом КСП (його пенсіонером) на таку дату.

    • Якщо Ваш тато помер до видачі Державного акту на право колективної власності на землю, він за існуючою наразі судовою практикою не має права на земельну частку (пай). Якщо Ваш тато помер після видачі такого акту, Ви як спадкоємець можете вимагати визнання за Вами права на земльну частку (пай).
     У такому разі можна використати механізм, прописаний в Лист Держкомзему від 22.08.2001 р. № 14-17-2-П1580/4251, у якому роз’яснено, що як виняток землі резервного фонду можуть передаватись у колективну власність для забезпечення земельними паями громадян — членів СГП, які безпідставно (помилково) не були внесені до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю цього підприємства, і на час видачі зазначеного акта були членами КСП. За рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) КСП звертається з клопотанням до місцевої ради щодо передачі в колективну власність земель із резервного фонду в розмірі сумарної кількості загальних часток (паїв) тих громадян, які не отримали права на земельну частку (пай).
     При неможливості надати спадкоємцям земельну частку (пай) з колективної власності через відсутність необхідної для цього землі, остання відповідно до пункту 7 Указу Президента України від 08.08.1995 р. № 720/95 “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” має бути надана із земель запасу, створеного місцевою радою під час передачі землі у колективну власність (п. 24 Постанови Пленуму ВСУ від 16.04.2004 р. N 7).

 36. Підскажіть будь-ласка чи можна поновити договір оренди землі (державної власності) відповідно до статті 33 ЗУ Про оренду землі, якщо строк дії договору закінчився у жовтні 2016, а орендар продовжує користуватися землею у березні 2017 році? Бо в статті 33 зазначено, що обовязково в місячний строк повинна бути укладенна додаткова угода про поновленняя договору.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *